PREVENCIA

Mestská polícia Žilina plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Referát prevencie spadá pod oddelenie prevencie, životného prostredia a správy MP so sídlom na ul. Nanterská 29, 010 08 Žilina. Súčasťou oddelenia je multifunkčné detské dopravné ihrisko a učebňa dopravnej výchovy.

Výuka dopravnej výchovy je určená pre materské školy a I. stupeň základných škôl a prebieha od apríla do októbra. Rezervovať termín si môžete v rezervačnom kalendári na našej stránke.

Referát prevencie má vypracovanú ponuku prednášok pre základné a stredné školy na konkrétne okruhy tém.

Prednášku je možné si v predstihu vybrať a objednať v ponuke prednášok.

Preventívne aktivity vykonávajú :

Bc. ml. inšp. Martina Brezániová

ml. inpš. Marcela Benická