PONUKA PREDNÁŠOK PRE MATERSKÉ a ZÁKLADNÉ ŠKOLY v MESTE ŽILINA

Mestská polícia Žilina, oddelenie prevencie, životného prostredia a správy MP ponúka pre materské a základné školy v pôsobnosti Mesta Žilina aktualizovanú ponuku prednášok na nasledovné témy:

MATERSKÉ ŠKOLY

1/ DOPRAVÁČIK

Dopravná výchova pre najmenších – hravou a zábavnou formou deťom vysvetlíme základné návyky správania sa v cestnej premávke (oboznámenie sa s prostredím na detskom dopravnom ihrisku).

2/ PRIATEĽ POLICAJT

Deťom policajtky – preventistky jednoduchou formou vysvetlia deťom nielen rozdiely medzi mestskou a štátnou políciou, ale zábavnou formou im porozprávajú o činnosti mestskej polície (priateľským prístupom deti zbavujeme strachu z polície).

ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1. a 2.stupeň

1/ DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Tematicky zamerané prednášky pre 1 a 2 stupeň (riešenie najčastejších chýb, ktorých sa deti dopúšťajú v cestnej premávke)

2/ TRESNO – PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Základné právne vedomie, rozdiel medzi priestupkom a trestným činom, vybrané druhy trestných činov, zodpovednosť a sankcie (informovanie mladistvých o najbežnejších priestupkoch a trestných činoch, ktorých sa dopúšťajú).

3/ ČO SLUŠNOSŤ KÁŽE – určené pre 5. ročníky

Séria tém z pôvodného preventívneho projektu Správaj sa normálne (10 tém, ktoré sú zamerané na prostredie a život detí: Spoznávame políciu, Hlavne bezpečne, Dávaj pozor, Nástrahy zlodejov, Násilie, Hazard, Závislosti, Drogy, Pyrotechnika, Rasizmus).

4/ DROGY, DROGOVÉ A INÉ ZÁVISLOSTI

Pohľad na drogovú scénu z trestno-právneho aj psychologického hľadiska.

5/ ŠIKANA A KYBERŠIKANA

Zamerané na nezdravé prostredie so sociálno- patologickými javmi a prejavmi šikany na sociálnych sieťach.


Všetky prednášky sú realizované po dohode so školou v jej priestoroch.

Okrem vymenovaných okruhov tém, vieme pripraviť prednášku podľa aktuálnych potrieb školy a vzniknutej situácie aj na konkrétny jav.

Záujem o ktorúkoľvek prednášku je možné nahlásiť na email: prevencia@mpza.sk alebo na telefónnych číslach: 0905 357 259, 0905 346 582


DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

V sezóne od apríla do októbra je možnosť teoretickú výuku doplniť o praktické cvičenia na našom dopravnom ihrisku – Nanterská 29, Žilina za využitia kolobežiek a bicyklov.

Záujem o prednášku a praktické cvičenia na detskom dopravnom ihrisku je možné nahlásiť na email: prevencia@mpza.sk alebo na telefónnych číslach: 0905 357 259, 0905 346 582

V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi pomôžeme, poradíme.