Vznik a história

Vznik a história MP v skratke

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŽILINE

UZNESENIE

z  I. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.12.1990

Mestské zastupiteľstvo v Žiline III. zriaďuje Mestskú políciu

Mestská polícia Žilina vznikla v zmysle ustanovení § 10, ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , ako orgán mestského zastupiteľstva.

Na čele mestskej polície v zmysle zákona 564/1991 Zb. stojí náčelník mestskej polície, ktorého na návrh primátora mesta menuje a odvoláva  mestské zastupiteľstvo.

Organizácia, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických prostriedkov na činnosť obecnej polície , riadenie obecnej – mestskej polície, úlohy a oprávnenia  obecných – mestských  policajtov boli špecifikované v § 19 zákona o obecnom zriadení.

Mesto Žilina začalo prijímať prvých zamestnancov Mestskej polície v apríli 1991 a svoju činnosť  zahájila v mesiaci júl 1991.

Pri výkone úloh – zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku , ochrany životného prostredia v meste, vykonávaní nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu mali mestskí policajti  oprávnenie požadovať od každého potrebné vysvetlenie na objasnenie priestupku, ukladať blokové pokuty, zisťovať totožnosť osôb a zadržať podozrivú osobu.

K 1.1.1992 vstúpil do platnosti zákon SNR  č.564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý upravil konkrétne úlohy,  organizáciu, riadenie a zastupovanie , úlohy, povinnosti a oprávnenia pracovníkov obecnej polície. Pri oprávnení pri riešení priestupkov, postupujú príslušníci mestskej polície v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Od vzniku mestskej polície až do súčasnosti  pracujú jej príslušníci v nepretržitej prevádzke. Mesto bolo rozdelené na jednotlivé „rajóny“, kde bola zo začiatku, vzhľadom na technické vybavenie, vykonávaná pešia hliadková služba. Existovali i dve motohliadky, ktorých činnosť bola zameraná na hliadkovú službu vo vzdialenejších mestských a prímestských častiach, resp. tieto vykonávali výjazd pri nahlásení oznamov a požiadaviek občanov.

Pre ilustráciu uvádzame nárast početnosti mestských policajtov v príslušných rokoch

Rok                                        počet príslušníkov MP

1992                                                   44

1995                                                   58

2000                                                   69

2005                                                   70

2010                                                   90

Organizácia  a úlohy mestskej polície

Mestská polícia ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a obecných vecí verejného poriadku na území mesta Žilina.

Príslušníci mestskej polície, ktorí plnia úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Príslušníci Mestskej polície sú zamestnancami Mesta Žilina na základe pracovných zmlúv pre zamestnancov verejnej služby.

Príslušníci Mestskej polície  Žilina pracujú v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Pešou hliadkovou službou i motohliadkami zabezpečujú verejný poriadok v meste, a to jednak riešením priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 o priestupkoch  a tiež riešením priestupkov

v zmysle všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina.

Základnými dokumentmi sú Organizačný poriadok MP Žilina  a Štatút MP Žilina.