MÁJ 2020

21. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 264

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 278

24.05.2020

17:12 hod. Operátorka zo 112 a požiadala o asistenciu hliadky MP Žilina do lesoparku Chrasť do času kým sa na miesto dostavia hasiči, nakoľko je tam nahnutý strom a hrozí, že spadne na zem. Hliadka MP na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde a zabezpečila miesto do príchodu hasičov. Strom bol zrezaný.

22.05.2020

23:36 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom ležiacej osoby na ulici Hôrecka cesta. Hliadkou MP na mieste zistený štvornožky sa presúvajúci muž s kľúčmi od bytu v ústach, značne pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení, ktorý uviedol, že sa pomaly presúva do miesta trvalého bydliska a nepotrebuje žiadnu pomoc od hliadky MP. Hliadkou MP preventívne monitorovaný jeho netradičný presun  cca. 70 m do dosiahnutia cieľa jeho cesty.

20.5.2020

04:30 hod. Oznamovateľ nahlásil že na ul. Obchodnej vidí pohybovať sa malé deti, ktoré údajne utiekli smerom k novej výstavbe radových domov nad ul. Vysokoškolákov. Hliadka MP na mieste zistila že v poraste stromov je zabudovaný bunker a v ňom objavila štyri maloleté dievčatá, ktoré uviedli, že idú spať jedna k druhej a bez dovolenia zákonných zástupcov išli spať do uvedeného prístrešku. Následne zistené, že kľúče im dal muž, ktorému bunker patrí. Vyrozumení zákonný zástupcovia. Maloleté deti im boli odovzdané. Vyrozumený PZ a sociálna kuratela.

19.05.2020

07:00 hod. Oznamovateľ nahlásil spadnutú časť rímsy na chodníku ulice Hurbanova, ktorá sa uvoľnila nad oknom budovy. Hliadkou MP bolo miesto zabezpečené páskou pred vstupom osôb, aby nedošlo k zrneniu, vyhotovená fotodokumentácia a následne telefonicky vyrozumený vlastník budovy k ďalšiemu zabezpečeniu a vykonaniu opravy.

18.05.2020

23:44 hod. Prijatý telefonický oznam z ulice Jedľová, kde sa oznamovateľka sťažovala na výpadky elektrickej energie, ktoré súvisia s tým, že ju niekto odpočúva. Oznamovateľka ďalej uviedla, že má problémy zo sluchom a má strach vo vlastnom dome a následne prestala komunikovať bola na miesto vyslaná hliadka MP. Po príchode hliadky MP na miesto bola oznamovateľka upokojená a následne telefonicky vyrozumený syn, ktorý uviedol, že sa jedná o dlhodobý problém a jeho mama odmieta hospitalizáciu v nemocnici. Prisľúbil, že do budúcna problém vyrieši.