JANUÁR 2021

2. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 320

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 233

17.01.2021

02:46 hod. Prijatý telefonický oznam členky VO domu odborov ohľadom poškodeného výkladu prevádzkarne textilu, kde páchateľ odcudzil šatstvo značnej finančnej hodnoty a vydal sa smerom na ul. A. Bernoláka. Na miesto vyslané hliadky MP, ktoré  prehľadali okolie, pričom bol zistený pohyb motorových vozidiel. Uvedená informácia bola nahlásená na OO PZ Žilina – západ. Preverovaním bolo zistené, že EČV neprislúchajú daným vozidlám. Hliadkou PZ SR jedno vozidlo zistené na ul. Republiky, po čom mu boli odobraté EVČ. Neskôr bolo hliadkou MP zistené aj druhé vozidlo  stojace na ul. Republiky. Uvedená skutočnosť opätovne nahlásená na OO PZ Žilina – západ, ktorá si prevzala ďalšie riešenie.

14.1.2021

23:45 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil, že na zvončeky vo vchode obytného domu na ul. Tulská opakovane zvoní podnapitý muž, ktorý mu budí maloleté dieťa. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri vchode zistený veľmi silne podnapitý, agresívne sa správajúci muž, ktorý hlasným krikom rušil nočný kľud. Vzhľadom na to, že muž nereagoval na výzvy aby prestal narúšať verejný poriadok a rovnako nereagoval ani na opakované výzvy aby preukázal svoju totožnosť bol  predvedený na útvar MP za účelom overenia totožnosti. Následne, po zistení totožnosti mužovi vystavené písomné predvolanie na ďalšie doriešenie priestupkov (rušenie nočného kľudu, neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí a nerešpektovanie protipandemických opatrení vyhlásených vládou a ÚVZ SR.