Správa o činnosti za rok 2019

M E S T S K Á P O L Í C I A Ž I L I N A , HOLLÉHO 11, Ž I L I N A

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA ZA ROK 2019

Žilina, 29.06.2020

Predkladá: vr. kom. Peter Mišejka
náčelník MP Žilina

Úvod

Mestská polícia Žilina (ďalej len „MP“) je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestská polícia  je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť všeobecne záväzným nariadením.

Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Ďalšími zamestnancami mesta sú aj zamestnanci s miestom výkonu práce MP Žilina, ktorí vykonávajú práce, ktoré priamo nesúvisia s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a nemajú postavenie verejného činiteľa.

 Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MP Žilina upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v prípade príslušníkov MP Žilina aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

 Platové podmienky príslušníkov MP Žilina a zamestnancov s miestom výkonu práce Mestská polícia Žilina sú upravené v Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Žilina.

MP Žilina svoju činnosť vykonáva aj v súlade s Organizačným poriadkom a Pracovným poriadkom Mestskej polície Žilina platnými od 01.01.2017.  

Hospodárenie a financovanie MP Žilina je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Financovanie a hospodárenie je zabezpečované prostredníctvom preddavku. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MP Žilina určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Správu o činnosti za hodnotené obdobie, ktorým je obdobie kalendárneho roka predkladá Mestská polícia Žilina v zmysle ustanovenia § 26a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 456/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška  MV SR  č. 532/2003 Z. z. a ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu Policajného zboru, odboru Poriadkovej polície, oddeleniu dohľadu nad obecnými políciami do 31. marca každého roka.

1  ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

MP Žilina je poriadkový útvar mesta. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka.

V zmysle platného organizačného poriadku organizačnú štruktúru MP Žilina tvoria:

 1. oddelenie výkonu služby, ktoré jena základe rajonizácie a územnej pôsobnosti rozčlenené na štyri okrsky:
 • okrsok Mesto – centrum,
 • okrsok Vlčince,
 • okrsok Solinky,
 • okrsok Hájik.
 • oddelenie vzdelávania a policajných činností, ktoré je rozdelené na tieto referáty:
 • referát priestupkov,
 • referát prevencie,
 • referát kynológie a odchytu zvierat,
 • referát informatiky a mestského kamerového systému,
 • Školiace stredisko – kadeti.
 • vnútorné a organizačné oddelenie, ktoré jerozdelené na tieto referáty:
 • referát ekonomický,
 • referát administratívy,
 • referát hospodárskej správy.

Jednotlivé zložky organizačnej štruktúry útvaru MP Žilina medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré im vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti.

1.1 Prehľad  pracovných zaradení na MP Žilina

Príslušníci MP

Vedenie MP Žilina: náčelník MP, zástupca náčelníka.

 • 1 vedúci oddelenia výkonu služby,
 • 4 velitelia  okrskov,
 • 62 príslušníkov MP zaradených do výkonu služby,

1 veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, pod ktorého riadenie patria  referáty: referát priestupkov – 2 príslušníci MP, referát kynológie – 1 príslušník MP, referát informatiky a mestského kamerového systému – 2 príslušníci MP, referát prevencie – 2 príslušníci MP,

1 vedúci oddelenia vnútorného a organizačného, pod ktorého riadenie patria referáty: referát ekonomický – 3 zamestnanci, z toho 1 príslušník MP na úseku evidencie a výdaja pokutových blokov a blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, 2 občianski zamestnanci, z toho                 1 zamestnanec na úseku rozpočtu a účtovníctva a 1 zamestnanec na úseku mzdovej učtárne, referát hospodárskej správy – 4 občianski zamestnanci, z toho 1 zamestnanec na úseku                       hospodárskej správy a správy budov (ďalej len „THP“), 3 zamestnanci – pomocný obslužný personál (ďalej len „POP“).         

Tab. 1 Personálna časť
Pracovné zaradeniePríslušníci MPTHP/POP
náčelník + zástupca náčelníka  20
vedúci oddelenia výkonu služby10
oddelenie vzdelávania a policajných činností   80
oddelenie výkonu služby + okrsky  660
vnútorné a organizačné oddelenie  23/3
Spolu  85

V mesiaci marec 2019 boli prijatí 3 zamestnanci zaradení na pracovnú pozíciu príslušník MP – kadet. Skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v mesiaci jún vykonali 3 príslušníci MP – kadeti. Odbornú prípravu absolvovali v Školiacom stredisku MP Žilina.

V mesiaci apríl 2019 bol prijatý 1 bývalý zamestnanec na pracovnú pozíciu príslušník MP – zaradený do výkonu služby.

V mesiaci máj 2019 bol prijatý 1 zamestnanec na pracovnú pozíciu pomocný obslužný personál (ďalej len „POP“) na zástup počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca s trvalým pracovným pomerom.

V priebehu roka 2019 bolo do pracovného pomeru prijatých 5 zamestnancov a s 5-timi zamestnancami bol skončený pracovný pomer (3 zamestnanci – príslušníci MP skončili pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, s 1 zamestnancom – príslušníkom MP bol okamžite skončený pracovný pomer podľa ust. § 68 ods. 1, písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, s 1 zamestnancom „POP“ bol skončený pracovný pomer dňom skončenia dlhodobej  PN zamestnanca s trvalým pracovným pomerom).  

Fyzický stav príslušníkov MP Žilina k 31.12.2019 – 79 osôb.

Fyzický stav všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce Mestská polícia Žilina k 31.12.2019 – 85 osôb.

2  ČINNOSŤ ODDELENIA VÝKONU SLUŽBY

Oddelenie výkonu služby je výkonným prvkom organizačnej štruktúry útvaru Mestskej polície Žilina, ktorý prostredníctvom vedúceho oddelenia výkonu služby a veliteľov okrskov, zabezpečuje plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii v nepretržitej prevádzke, pod priamym dohľadom a vedením náčelníka MP a jeho zástupcu. Činnosti boli vykonávané organizačno-taktickými formami verejno-poriadkových činností policajno-bezpečnostného orgánu. Jednalo sa o zámerné, cieľavedomé a uvedomelé preventívne, profylaktické a represívne postupy.  

2.1 Rajonizácia mesta – miestna pôsobnosť jednotlivých okrskov MP Žilina

V roku 2019 plnili príslušníci Mestskej polície Žilina úlohy na základe zákonného vymedzenia pôsobnosti poriadkového útvaru, s pôsobením v štyroch územných obvodoch, tzv. okrskoch. Z územného hľadiska sa jednalo o okrsky Mesto – centrum, Vlčince, Solinky a Hájik.

 1. Okrsok Mesto – centrum:

Hliny  1 až 4, 8 po ulicu Mostná

Mestské časti: Budatín, Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Vranie, Brodno

Hranice okrsku: Ľavobrežná, Bratislavská, Oceliarska, Priemyselná, Závodská cesta, Mostná, Nemocničná, Na Horevaží, P.O. Hviezdoslava.

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.

 • Okrsok Vlčince

Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Lesopark, Vodné dielo

Hranice okrsku: Nemocničná, Bôrická cesta, Na Malý Diel, Univerzitná, Lesopark – hranice katastra, Rosinská, Pri Celulózke, Košická.

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.

 • Okrsok Solinky

Solinky, Partizánsky cintorín, Bytčica, Hliny 5, 6, 7 od ul. Mostná, Bôrik

Hranice okrsku: Rajecká, Kopanice, Univerzitná, Na Malý Diel, Mostná

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.

 • Okrsok Hájik   

Hájik, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Hradisko

Hranice okrsku: hranice katastra

Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.

2.2 Plnenie   úloh   mestskej   polície   pri   zabezpečovaní  verejného poriadku  v obci, ochrany  životného   prostredia,   poriadku,  čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách  a verejne prístupných miestach

Na základe zmeny vedenia mesta Žilina, ku ktorému došlo po komunálnych voľbách v mesiaci november 2018, bol útvar Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“) počas prvých dvoch mesiacov roka 2019 riadený zástupcom náčelníka, ktorý bol poverený riadením mestskej polície do vymenovania nového náčelníka MP. Od 01.03.2019 bol zástupca náčelníka MP vymenovaný za náčelníka mestskej polície.

Následne bola aplikovaná nová koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina na obdobie v horizonte 4 rokov. Strategický dokument analyzoval vtedajší stav útvaru, identifikoval priority jeho rozvoja a určil základné východiská rozvoja v troch prioritných oblastiach.

Jednalo sa  o oblasť riadenia ľudských zdrojov, oblasť organizačno-taktických foriem činnosti policajno-bezpečnostného orgánu a oblasť nákladov a materiálno-technického zabezpečenia útvaru. Na základe koncepcie všetky prvky organizačnej štruktúry útvaru pracovali na plnení v zmysle uvedených východísk, pričom na začiatku bolo nutné zosúladiť zamestnancov s nárokmi novej koncepcie, aktivizovať ich v záujme zvyšovania pracovnej angažovanosti a dosahovaní pracovných výkonov. Uvedené sa podarilo zrealizovať.

V rámci efektívneho plnenia úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území mesta došlo k novému usporiadaniu personálneho rozdelenia okrskov, bez potreby zmeny platného organizačného poriadku. Príslušníci mestskej polície (ďalej len „príslušníci MP“), zaradení do nepretržitej prevádzky v 12 hodinových zmenách, naďalej plnili úlohy v štyroch územných obvodoch. Jednalo sa o okrsky Mesto – centrum a hromadnú bytovú výstavbu sídlisk Vlčince, Solinky a Hájik, vrátane mestských častí susediacich s uvedenými sídliskami. S prihliadnutím na charakter pracovných miest, vtedajší stav a potrebu využitia väčšieho počtu síl a prostriedkov v určitom čase a na určitom mieste, boli prijatí štyria noví príslušníci MP, čím bol dosiahnutý čiastkový personálny stav 79 príslušníkov MP pre rok 2019.

Keďže stav angažovanosti je obrazom pracovného prostredia a novému vedeniu mestskej polície záležalo na tvorbe pozitívneho obrazu útvaru, bol pri aplikácii procesov riadenia ľudských zdrojov kladený dôraz na školenie a výcvik zamestnancov, aplikáciu spravodlivého systému kontroly, odmeňovania a motivácie. Osobitnou oblasťou bolo vybudovanie korektných vzťahov s novovzniknutým podnikovým výborom základnej odborovej organizácie Mestskej polície Žilina. Po vymedzení postavenia odborov a ich pôsobnosti v podmienkach mestskej polície došlo ku konsenzu.   

K zmene došlo aj v oblasti pozitívnej propagácie činnosti útvaru navonok, to znamená smerom k verejnosti. Prvýkrát v histórii útvaru MP bola využitá vlastná náborová kampaň „Pracuj pre svoje mesto“ pre rok 2020 vo forme náborových plagátov s využitím „vlastných tvárí“. Navyše, príslušníci mestskej polície zaradení na operačné stredisko MP, absolvovali na miestnom Koordinačnom stredisku integrovaného systému sériu školení zameraných na zvládanie krízových situácií a komunikačných bariér s oznamovateľmi. Činnosť operátorov bola podporená aj prepracovanou internou smernicou operačného strediska MP, ktorá obsahuje varianty, postupy a riešenia rôznych krízových situácií v pôsobnosti útvaru. K zefektívneniu činnosti operačného strediska MP prispelo aj pripojenie do databázy vozidiel MV SR.

Výkon organizačno-taktických foriem verejno-poriadkových činností útvaru vychádzal z priority zabezpečenia obecných vecí verejného poriadku 24 hodín denne vo všetkých okrskoch. Aby bol útvar mestskej polície schopný pôsobiť čo najefektívnejšie na celom území mesta, boli pri plánovaní spracované a aplikované scenáre personálneho zabezpečenia denných a nočných zmien, ktoré určovali kvantitatívne vyjadrenie počtu hliadok MP plniacich konkrétne úlohy na konkrétnych miestach, s prihliadnutím na časový charakter dňa a predikciu protiprávneho konania. Okrem hliadkovej činnosti vykonávanej príslušníkmi MP z riadnych pracovných zmien, boli tiež zriadené dve vysunuté pracoviská spadajúce pod okrsok sídliska Solinky a pod okrsok sídliska Hájik. Ide o miesta prvého kontaktu, kam sa môžu občania obracať so svojimi podnetmi na tzv. „svojho okrskára“ počas úradných hodín.

Výkonná činnosť ochrany verejného poriadku bola zabezpečovaná bežným dohľadom nad dodržiavaním verejného poriadku pešími hliadkami MP, cyklohliadkami a motorizovanými hliadkami MP, dislokovanými na základe znalosti o charaktere konkrétnych miest. Za účelom zabezpečenia verejného poriadku počas nočných zmien napr. v piatok a v sobotu, kedy hrozilo zhoršenie stavu verejného poriadku v súvislosti s prevádzkou diskoték a prevádzkarní s prevádzkovým časom do 04:00 hod., bol vykonávaný zvýšený dohľad nad lokalitami so zvýšeným pohybom návštevníkov týchto zariadení.

V prípade predpokladaného narušenia verejného poriadku počas verejných športových a kultúrno-spoločenských podujatí, boli prijímané mimoriadne bezpečnostné opatrenia vo forme navýšenia počtu hliadok MP nad rámec bežného výkonu zmien a v súčinnosti s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR.

Preventívno-bezpečnostné akcie boli zamerané na elimináciu dvoch základných faktorov vplývajúcich na stav verejného poriadku. Jednalo sa o pohyb osôb pod vplyvom alkoholu a prevádzkový čas prevádzkarní. Aj v roku 2019 boli vykonávané plánované, preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alkoholu najmä v centre mesta Žilina. Akcie boli vykonané na základe vlastnej iniciatívy, samostatne, alebo v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR, vo vopred určených prevádzkach. Využívané boli poznatky o narúšaní verejného poriadku na priestranstvách pri týchto zariadeniach. Osobitnou formou preventívno-bezpečnostných akcií na úseku dopravy bolo vykonávanie kontrol dodržiavania podmienok pri prevádzkovaní taxislužieb a v neposlednom rade vykonávanie kontrol vjazdu a zotrvania vozidiel v historickej časti mesta. Tu je nutné vyzdvihnúť pozitívny prínos mechanického zabezpečenia vjazdov do pešej zóny, ktorý v prvých dňoch prevádzky síce vykazoval poruchy, ale v súčasnosti je efektívnym prostriedkom regulácie statickej a dynamickej dopravy v pešej zóne.

Nezastupiteľnú úlohu pri ochrane verejného poriadku plnil mestský kamerový systém. Nepretržitá prevádzka slúžila nielen na monitorovanie verejným priestranstiev 24 hodín denne, ale aj spätné vyhodnotenie priebehu narúšania verejného poriadku, páchania trestnej činnosti a identifikáciu páchateľov. V roku 2019 sa príslušníci MP na základe činnosti operátora kamerového systému aktívne podieľali na zadržaní páchateľov majetkovej, násilnej a drogovej trestnej činnosti. Nutné je vyzdvihnúť úlohu kamerového systému pri zistení pohybu hľadaných osôb a poskytovaní pomoci zraneným a ležiacim osobám.

V roku 2019 bol kladený dôraz na činnosti súvisiace s ochranou života a zdravia obyvateľov. Vybraní príslušníci MP, zastupujúci jednotlivé pracovné zmeny, absolvovali profesionálny kurz prvej pomoci ukončený záverečnou skúškou. Do materiálneho vybavenia dotknutých príslušníkov MP boli zaradené zdravotnícke batohy prvej pomoci, aby mohli priamo v teréne poskytnúť prvú pomoc do príchodu zdravotníkov záchrannej zdravotnej služby. Nezávisle od uvedeného poskytoval útvar MP súčinnosť tiesňovej linke IZS (112) pri preverovaní ležiacich a zranených osôb. Na základe telefonických žiadostí, oznamov alebo vlastných zistení to bolo až 470 osôb, ktorých stav bol preverený a v prípade potreby bolo zabezpečené predlekárske ošetrenie. Činnosťou hodnou zreteľa, ktorá nemá charakter povinností uložených zákonom, je aktívna práca a starostlivosť o ľudí bez domova, ktorá spočívala nielen v monitorovaní ich stavu, ale aj poskytovaní pomoci vo forme teplého oblečenia zbieraného v radoch príslušníkov MP a sprostredkovávaní sociálnej pomoci zo strany na to zriadených organizácií.  Rovnako aj  komunitná činnosť s marginalizovanými skupinami obyvateľov na ul. Bratislavská vyčleneným príslušníkom MP a bohaté preventívne aktivity referátu prevencie. Preventívne aktivity boli realizované samostatným referátom prevencie podriadeným oddeleniu v rámci organizačnej štruktúry. Príslušníci MP zaradení na tomto referáte realizovali prednášky a besedy pre cieľové skupiny (deti a mládež).

Osobitnou kategóriou činností bola ochrana životného prostredia. Zakladanie skládok, ukladanie odpadu mimo určených miest, poškodzovanie drevín a výruby stromov v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny a vypúšťanie splaškov, žúmp do vodných tokov, boli predmetom preverovania nielen na základe vlastnej činnosti, ale aj oznámení občanov. Neopomenuteľnou činnosťou bolo aj vyhľadávanie, odchyt a starostlivosť o zabehnuté, opustené alebo túlavé zvieratá – psy.

Na úseku spolupráce s poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline sa velitelia okrskov a ich zástupcovia v roku 2019 zúčastňovali poslaneckých stretnutí s občanmi v príslušných volebných obvodoch, ktoré sa prekrývajú s okrskami. Úlohy z poslaneckých stretnutí boli priebežne uvádzané do tzv. kníh inštruktáži a následne plnené miestne príslušnými hliadkami MP. V prípadoch, kedy sa poslanci a občania dožadovali kontrol dodržiavania právnych predpisov, ktoré nepatrili do pôsobnosti mestskej polície, boli poslanci a občania informovaní o činnosti a pôsobnosti konkrétnych orgánov štátnej a verejnej správy, vrátane pôsobnosti mestskej polície.

Tab. 2  Prehľad činností pri plnení úloh MP Žilina
1Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka mestskej polície 58
2Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície        50
3Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru         8
4Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie        24
5Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov vrátane TPZOV 6895
6Počet útokov na príslušníkov mestskej polície4

Štatistika riešenia priestupkov

Celkový počet priestupkov 17756
Zistené trestné činy 15
Hľadané osoby 24
Celkový počet ostatných udalostí 11074

Poznámka: 

 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: 
 • § 21 – priestupky proti poriadku v správe (úmyselné uvedenie nesprávneho alebo neúplného údaju priestupcom)
 • § 24 – priestupky na úseku podnikania (kontrola dodržiavania prevádzkových hodín)
 • § 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
 • § 47 – priestupky proti verejnému poriadku
 • § 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
 • § 50 – priestupky proti majetku
 • § 22 – priestupky na úseku dopravy

Rozčlenenie priestupkov na úseku dopravy

 • Nerešpektovanie dopravného značenia (§3, zákon č. 8/2009 Z. z.) – 4728
 • Neoprávnený vjazd do pešej zóny (§59, zákon č. 8/2009) – 525
 • Ostatné priestupky spáchané nerešpektovaním ustanovení (§25 – vodič nesmie zastaviť a stáť) – 6339
 • Iné porušenie právnych noriem – 301

Zákon SNR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov:

§ 7 – zakazuje sa fajčiť, na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy,  v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť, v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk.

Porušenie VZN                                                                  

 • VZN č.   3/2011  – o chove, vodení a držaní psov 392                        
 • VZN č. 15/2012  – požívanie alkoholických nápojov v meste 1970   
 • VZN č. 15/2009  – všeobecná čistota 531 
 • VZN č.   8/2017  – o podmienkach vylepovania plagátov 5    
 • VZN č.   5/2016  – čas predaja v prevádzkových jednotkách 43                  
 • VZN č. 16/2018  – o odpadoch 12
 • VZN č.   8/2010  – ochrana zelene 8
 • VZN č. 10/2016  – trhový poriadok 3
 • VZN č. 12/2007  – požiarny poriadok 17
 • VZN č.   3/2012  – o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach 1
 • Riešenie priestupkov – znečistenie verejného priestranstva
 • Zákon č. 372/1990 Zb., § 47/d, 1058
 • VZN 15/2009, 531
 • Spolu: 1589

Ostatné priestupky

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 • Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
 • Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

 Ostatné udalosti – sú udalosti, ktoré nenapĺňajú znaky trestných činov a priestupkov:   

 • hlásenia o narušení objektov napojených na PCO MP Žilina,
 • asistencia RZP pri prevoze agresívnych pacientov,
 • asistencia lekárom psychiatrického oddelenia pri ošetrovaní agresívnych pacientov,
 • asistencia revízorom pri overovaní totožnosti čiernych pasažierov,
 • asistencia HaZz,
 • preverovanie požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami,
 • preverovanie oznamov o ležiacich osobách,
 • preverovanie oznamov o túlavých zvieratách a kadáveroch,
 • preverovanie oznamov o dlhodobo odstavených vozidlách a pod.,
 • iné udalosti a pomoc občanom príslušníkmi MP.

2.3 Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach

20.01.2019 v čase o 17:04 hod. bola hliadka MP na ul. Poštová zastavená občanom, ktorý prenasledoval muža, ktorý mu v jednom z obchodných centier odcudzil príručnú tašku obsahujúcu hotovosť 2000 €. Podozrivý muž bol na základe spolupráce s poškodeným zadržaný. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru SR.

28.01.2019 v čase o 19:03 hod. hliadka MP na ul. Bajzova objasňovala dopravný priestupok na úseku statickej dopravy, pričom sa vodič na mieste nenachádzal. Počas telefonátu s majiteľom sa na miesto dostavil neznámy muž javiaci známky požitia alkoholu, nasadol doň a pokúsil sa z miesta uniknúť. Po 20m jazdy bol zastavený. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru SR, ktorá u vodiča vykonala dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 0,68 mg/L. Následne bolo zistené, že podozrivému bol pred šiestimi rokmi zadržaný vodičský preukaz.

14.02.2019 v čase o 00:30 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telefonický oznam ohľadom troch osôb sprejujúcich nápisy na stenu na ul. Vysokoškolákov. Na miesto boli vyslané dve hliadky MP, ktoré na mieste zadržali dve osoby. Jednalo sa o osoby, ktoré na uvedenom mieste vyhotovili obrazový graffit o rozmere asi 2 x 7 m a jeden graffit písaného textu o rozmere asi 1,5 x 1,5 m. Na základe miestnej znalosti bolo zistené, že graffiti v rovnakom obrazovom vyhotovení staršieho dátumu sa nachádzajú aj na iných miestach na území mesta. Poznatok bol poskytnutý Policajnému zboru SR.

12.03.2019 v čase o 08:00 hod. bol hliadkou MP na Farských schodoch zistený ležiaci muž, ktorý podľa vyjadrení prítomných okoloidúcich odpadol a z uvedeného dôvodu privolali na miesto záchrannú zdravotnú pomoc, čo bolo preverené na linke 112. Do príchodu zdravotníkov v čase o 08:09 hod. poskytol príslušník MP mužovi prvú pomoc vo forme kardiopulmonálnej resuscitácie. Muž bol vďaka zákroku príslušníka MP zachránený.

19.03.2019 v čase o 19:00 hod. bol operačným stredisko MP prijatý telefonický oznam ohľadom požiaru chatky alebo objektu niekde pod vysielačom. Na základe miestnej znalosti o prístupových cestách bol príslušníkom MP lokalizovaný požiar haluziny po výrube a na miesto navigovaná zásahová jednotka HaZZ.

16.04.2019 v čase o 15:54 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telefonický oznam ohľadom osoby pod vplyvom alkoholu nachádzajúcej sa na pilieri železničného mosta v mestskej časti Budatín. Vo veci boli vyrozumené ostatné zložky Integrovaného záchranného systému a do ich príchodu bol muž upokojovaný. Vo veci bola tiež vyrozumená správa Železničnej spoločnosti za účelom obmedzenia jazdy vlakov. Zásahovou jednotkou HaZZ bola osoba z miesta vytiahnutá za pomoci lana, vyvedená z konštrukcie mosta a odovzdaná zdravotníkom záchrannej zdravotnej služby.

21.04.2019 v čase o 01:15 hod. bol prostredníctvom mestského kamerového systému zistený pohyb muža, ktorý okradol dve spiace osoby na autobusovej stanici. Po zadržaní hliadkami MP boli u podozrivého zistené nielen odcudzené veci, ale aj platobná karta na mieste neprítomnej osoby a papierová skladačka obsahujúca neznámu bielu kryštalickú látku. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru SR.

14.05.2019 v čase o 23:05 hod. bola prostredníctvom mestského kamerového systému zistená neznáma žena a muž, ktorí spoločne okradli muža spiaceho na lavičke na ul. Národná. Podozrivé osoby boli následne zadržané neďaleko od miesta. Poškodený poľský občan uviedol, že mu bola odcudzená finančná hotovosť v hodnote 1300 PLN (300 €), ktorú podozriví pri sebe nemali. Na základe vyťažovania bola hotovosť nájdená v trávnatom poraste a po prevzatí zo strany poškodeného boli podozriví prepustení, nakoľko poškodený odmietol podať oznámenie a vyjadril potrebu ďalej cestovať.

13.06.2019 v čase o 19:10 hod. prejednávala hliadka MP na Nám. A. Hlinku priestupok na úseku dynamickej dopravy, pričom vodič pôsobil značne nervózne. Počas komunikácie hliadky MP s vodičom, pristúpil k príslušníkom MP neznámy muž a uviedol, že riešený vodič mu pred jednou z prevádzkarní ponúkal omamné látky. Po vyťažovaní vodič vytiahol z vozidla vrecko obsahujúce bielu kryštalickú látku. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru SR.

07.08.2019 v čase o 18:10 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telefonický oznam ohľadom muža sediaceho na lavičke na Mariánskom námestí, ktorý si prikladal nôž na krk. Hliadkou MP bol na mieste zistený mladý muž zodpovedajúci popisu, ku ktorému bola z dôvodu obavy, že je nebezpečný pre seba a okolie, privolaná Záchranná zdravotná služba.

18.08.2019 v čase o 03:15 hod. počas zabezpečovania kultúrno-spoločenského podujatia v mestskej časti Brodno, bol v dave zistený hystericky sa správajúci muž javiaci známky požitia alkoholu, ktorý si sám spôsobil rezné rany na zápästí. Mužovi bola poskytnutá prvá pomoc a z dôvodu obavy, že je nebezpečný pre seba a okolie, privolaná Záchranná zdravotná služba.

05.09.2019 v čase o 21:42 hod. bolo operačným strediskom Krajského riaditeľstva v Žiline vyhlásené pátranie po mužovi, ktorý v čase o 20:30 hod. porezal a pobodal dve osoby na ul. Lichardova. Na základe osobnej a miestnej znalosti príslušníkov MP bol v čase o 22:43 hod. podozrivý zadržaný hliadkou MP niekoľko kilometrov od miesta činu a odovzdaný Policajnému zboru SR.

10.09.2019 v čase o 16:55 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telefonický oznam ohľadom muža javiaceho známky požitia alkoholu, ktorý verbálne napádal okoloidúcich na ul. Petzvalova. Hliadkou MP bol na mieste zistený muž javiaci známky psychickej nevyrovnanosti, ktorý mal pri sebe väčšie množstvo liekov, nože a kladivo, pričom uvádzal, že má v úmysle spáchať samovraždu. Z dôvodu obavy, že je nebezpečný pre seba a okolie, bola na miesto privolaná Záchranná zdravotná služba.

26.09.2019 v čase o 02:22 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telefonický oznam ohľadom zlodeja, ktorý násilím prekonal vchod a vnikol do pivničných priestorov bytového domu na ul. J. Fándlyho. Hliadky MP po príchode na miesto zabezpečili únikové východy a v objekte zadržali podozrivého muža, u ktorého boli zistené rukavice a multifunkčné náradie. Ďalším preverovaním bolo zistené, že podozrivý poškodil niekoľko pivničných dverí. Na miesto bola za účelom odovzdania veci privolaná hliadka Policajného zboru SR.

29.09.2019 v čase o 14:30 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telefonický oznam ohľadom ruvačky a vyhrážania sa zbraňou na ul. Slovanská cesta. Hliadkou MP bol na mieste zadržaný muž zodpovedajúci popisu, ktorý mal u seba atrapu krátkej guľovej zbrane. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru SR.

18.10.2019 v čase o 18:11 hod. boli hliadkou MP spozorované štyri osoby utekajúce námestím A. Hlinku. Po ich dostihnutí bolo zistené, že poškodenému, ktorý za nimi utekal, odcudzili hotovosť v hodnote asi 400 €. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru SR.

20.12.2019 v čase o 19:15 hod. bol príslušníkmi Policajného zboru SR zadržaný páchateľ podozrivý z fyzického napadnutia nožom, ktorého sa dopustil na Nám. A. Hlinku počas predchádzajúceho dňa. K zadržaniu došlo na základe osobnej a miestnej znalosti príslušníka MP, ktorý poskytol orgánom činným v trestnom konaní dôležité informácie o pohybe a výskyte podozrivých osôb. Jednalo sa o provizórny príbytok pod mostom, na odľahlom mieste, ktorý bol vybudovaný  tak, aby sa tam mohli osoby dlhodobo ukrývať. Miesto osobne označil a aj napriek pracovnému voľnu sa podieľal na procesnom úkone zadržania. 

2.4 Plnenie úloh mestskej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov, alebo mladistvou do 18 rokov

V súvislosti s dodržiavaním ustanovení zák. NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb, zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zák. NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a VZN 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, boli v roku 2019 vykonávané nasledujúce, už spomenuté preventívno-bezpečnostné akcie. Boli zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alkoholu v centre mesta, na sídliskách a v mestských častiach. Pri zistení neplnoletých osôb pod vplyvom alkoholu bola k veci spracovaná dokumentácia za účelom odovzdania veci príslušnému orgánu. Za priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom bol v jednotlivých prevádzkach sankcionovaný aj obslužný personál a tiež prísediace osoby, ktoré mládeži poskytli alkohol. V súvislosti s užívaním tabakových výrobkov osobami mladšími ako 18 rokov, boli hliadkami MP monitorované priestory autobusovej stanice a okolia stredoškolských zariadení v čase pred začatím a po skončení školského vyučovania.

Tab. 4 Výsledky kontrol

PorušeniePočet zisteníPopis
§ 30 zákon č. 372/1990 Zb.                       53Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom
VZN č. 15/2012 mesta Žilina                    1934Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
Zákon č. 377/2004 Z. z.                     905Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov
Zákon č. 219/1996 Zb.                     183Oznamovanie maloletých a mladistvých požívajúcich alkoholické nápoje

2.5  Plnenie úloh mestskej polície v rámci kontroly prevádzkovateľov taxislužby

Kontroly prevádzkovateľov taxislužieb boli v roku 2019 vykonávané poverenými príslušníkmi Mestskej polície Žilina v zmysle § 40, ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Zamerané boli na porušenie § 29 až § 30 hore uvedeného zákona, a to najmä na kontroly:

Tieto kontroly boli vykonávané vlastnou činnosťou bez asistencie ostatných kontrolných zložiek.

Celkovo bolo odkontrolovaných 23 subjektov, z ktorých 7 bolo postúpených na správne konanie odboru dopravy na Mestskom úrade v Žiline. Výsledné zápisnice z kontrol, pri ktorých neboli zistené žiadne porušenia sú uložené u povereného zamestnanca.

Ďalšie priebežné kontroly sa vykonávali v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Zistené boli prevažne porušenia § 3, ods. 2, písm. b), kde vodiči vozidiel taxislužieb nerešpektovali väčšinou dopravné značenia IP 16 – vyhradené parkovisko, IP 17 – platené parkovisko, IP 24a – zóna s dopravným obmedzením, IP 25a – pešia zóna.

2.6 Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí

Prehľad zabezpečovaných akcií MP Žilina v roku 2019

Basketbalové stretnutia – monitorovanie fanúšikov
Beh pre zdravie
Boj o vodné dielo
Brodnianske slávnosti
  
Budatínsky rínokBytčický Juniáles   
Detská Tour Petra Sagana   
Dôstojná spomienka na novembrové udalosti roku 1989   
Figa – Žilinský Streetfood festival
Futbalové stretnutia Fortuna ligy a Slovenského pohára – monitorovanie fanúšikov
   
Hokejové stretnutia Tip sport ligy – monitorovanie fanúšikov   
Majáles  
MDD v Sade SNP  
Nedeľná cyklojazda   
Pietny akt kladenia vencov na cintoríne sovietskych vojakov  
Pietny akt kladenia vencov v Sade SNP   
Sever proti juhu – futbalový turnaj   
Staromestské slávnosti   
Stavanie mája   
Stredoveký deň  
Trnovské hody
Tvorivé remeselné dielne
Univerzita dokorán
  
Vedomostná súťaž – Poznaj svoje mesto  
Vianočné trhy 2019
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019
   
Žilina fest   
Žilinská 100   
Žilinský triatlon   
Zraz motocyklistov
Zraz veteránov a iné menšie podujatia
   

Výkon preventívnych a preventívno-bezpečnostných akcií, vykonaných z vlastnej iniciatívy, bol zameraný na zmiernenie javov negatívne pôsobiacich na zdravie a vývoj detí, stav verejného poriadku, stav životného prostredia a statickej a dynamickej dopravy. Jednalo sa o akcie zamerané na:

 • kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alkoholu,
 • kontrolu dodržiavania prevádzkového času v prevádzkach služieb,
 • kontrolu dodržiavania podmienok vjazdu a zotrvania vozidiel v historickej časti mesta,
 • kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania taxislužby,
 • kontrolu dodržiavania podmienok držania a vodenia psov,
 • monitorovanie stavu ľudí bez domova a poskytovanie poradenstva,
 • komunitná činnosť s marginalizovanými skupinami obyvateľov ul. Bratislavská  vyčleneným príslušníkom MP,
 • zabezpečovanie priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení pred začiatkom vyučovania,
 • výučbu a aplikáciu preventívnych programov pre deti, mládež a dôchodcov.

2.7  Sťažnosti na príslušníkov MP Žilina

Predmetom sťažnosti boli prevažne výhrady voči oprávnenosti a opodstatnenosti uloženia sankcie v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a neprimerané správanie sa príslušníkov mestskej polície pri prejednávaní priestupkov.

 • Počet sťažností na príslušníkov MP:              6
 • Vyhodnotené za neopodstatnené:                 6
 • Vyhodnotené za opodstatnené:                      0
 • Vyhodnotené za odložené:                              0

2.8  Pochvaly  na príslušníkov MP Žilina

Celkový počet  pochvál na príslušníkov MP v roku 2019:   11

3  ČINNOSŤ ODDELENIA VZDELÁVANIA A POLICAJNÝCH ČINNOSTÍ 

Do oddelenia vzdelávania a policajných činností (ďalej len „OVPČ“) sú zaradené referáty, ktoré sa zaoberajú špecializovanými druhmi činnosti (viď. organizačné členenie str. 3).

Ich činnosť riadi a koordinuje veliteľ OVPČ MP Žilina. 

Okrem uvedených referátov veliteľ oddelenia zabezpečuje v Školiacom stredisku MP Žilina vzdelávanie príslušníkov obecných a mestských polícií SR na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka obecnej/mestskej polície.

V roku 2019 sa v Školiacom stredisku MP Žilina konal jeden kurz odbornej prípravy. Zúčastnilo sa ho 7 kadetov, z toho 3 kadeti pre Mestskú políciu Žilina, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti pred komisiou z Prezídia policajného zboru SR.

V školiacom stredisku sa počas celého roka 2019 v pravidelných intervaloch realizovalo vzdelávanie a preškoľovanie vlastných príslušníkov MP Žilina. Jednalo sa predovšetkým o získavanie nových vedomostí v oblasti právnych noriem, ktorými sa príslušník MP pri svojej činnosti riadi (sú to novelizácie, resp. zmeny zákonov, VZN a iné všeobecne platné právne normy). Všetci príslušníci MP absolvovali po preškolení aj preskúšanie.

Neoddeliteľnou a povinnou súčasťou práce veliteľa OVPČ bolo aj zabezpečenie získania schopností, zručností a návykov v oblasti streleckej prípravy, zdravotnej prípravy, telesnej prípravy, nácviku sebaobrany a sociálnej komunikácie s občanmi pre všetkých príslušníkov MP. Príslušníkov MP v rámci spolupráce s Policajným zborom SR, s Červeným krížom a Vojenským útvarom, vzdelávali aj zamestnanci týchto zložiek ako externí lektori.

a/ Referát priestupkov

Referát priestupkov mestskej polície plní úlohy na úseku objasňovania priestupkov. V roku 2019 vykonával administratívne úkony k zisteniu páchateľov priestupkov, ktoré príslušníci MP pri výkone svojej činnosti zistili z úradnej povinnosti alebo boli oznámené právnickými osobami, fyzickými osobami a organizáciami. Objasňovanie spočívalo v zaobstaraní všetkých podkladov potrebných k rozhodnutiu správneho orgánu. Správy o objasňovaní priestupkov boli zasielané na Okresný dopravný inšpektorát v Žiline, Okresný úrad v Žiline,  Mesto Žilina a na iné úrady a inštitúcie v celkovom počte 76 správ.

Najviac zistených priestupkov bolo na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, predovšetkým nerešpektovaním ustanovení, ktoré regulujú zastavenie, státie a vjazd vozidiel.

Táto skutočnosť vyplýva z neustáleho zvyšovania sa stupňa motorizácie a väčšieho počtu vozidiel v centre mesta. MP reagovala aj na oznámenia občanov, ktorí mali vyhradené svoje parkovacie miesta a žiadali o pomoc pri ich obsadení inými účastníkmi cestnej premávky.

Referát priestupkov v roku 2019 spracoval 183 správ týkajúcich sa porušenia zákazu požívať alkoholické nápoje mladistvými osobami, ktoré boli odstúpené k prejednaniu na príslušný obecný resp. mestský úrad v mieste trvalého bydliska mladistvého. V tejto súvislosti bolo zistených 22 maloletých osôb pod vplyvom alkoholu, pri ktorých boli vyrozumení zákonní zástupcovia a ÚPSVaR Žilina – sociálna kuratela.

Referát priestupkov v roku 2019 spracoval 1318 výstupov z evidencií MP Žilina orgánom činným v trestnom konaní – súdy, prokuratúry, orgány PZ určené na dohľad nad činnosťou SBS, Vojenskej polícii a správnym orgánom vo forme správ o povesti.

Referát zaregistroval a následne odstúpil do výkonu služby MP 24 žiadostí o spoluprácu pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách.

Príslušníci MP zaradení na referát priestupkov počas roka evidovali dlhodobo stojace nepojazdné motorové vozidlá na území mesta (vraky) a asistovali správcovi komunikácie pri odťahoch 43-och vozidiel. Za rok 2019 bolo zistených 108 vrakov, ktoré boli následne oznámené správcovi komunikácie. Po následnej výzve si svoje motorové vozidlo odstránilo z verejného priestranstva 22 majiteľov, čím došlo k celkovému uvoľneniu parkovacích miest na území mesta v počte 65.

b/ Referát prevencie

Príslušníci MP zaradení na tomto referáte realizovali prednášky a besedy pre cieľovú skupinu deti a mládež. Prednášky boli prioritne zamerané na primárnu prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov, pod ktorou rozumieme intervenciu ešte pred tým, ako so objaví nejaký sociálny problém a teda ide o pôsobenie skôr ako sa narušia vonkajšie vzťahy alebo vnútorná rovnováha mládeže. Nezriedka sa ale v praxi stane, že sa preventisti stretnú aj so sekundárnou prevenciou, kedy je nevyhnutná včasná intervencia a zameranie sa na identifikovanie problémov jednotlivcov alebo skupín. Aby preventisti mestskej polície dokázali  odprezentovať primárnu prevenciu na vysokej odbornej úrovni a úspešne identifikovať jednotlivcov spadajúcich do sekundárnej prevencie začala Mestská polícia Žilina v roku 2019 spoluprácu s viacerými subjektami zaoberajúcimi sa týranými deťmi a mládežou postihnutou rôznymi závislosťami. Preventisti mestskej polície absolvovali v roku 2019 sériu školení a multidisciplinárnych vzdelávaní, ktoré sú nevyhnutné pre ich odborný rast, v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Nadáciou ŽSK, s Oddelením koordinácie a programov prevencie kriminality ministerstva vnútra SR v Žiline, s koordinátorom Národného projektu Ochrany detí pred násilím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, OZ Náruč v Žiline, so Žilinskou univerzitou a i.

Vzhľadom na kvalitne vybavené detské dopravné ihrisko (ďalej len „DDI“) a učebňu teórie bola jednou z domén referátu prevencie pri vyučovaní dopravná výchova. DDI je využívané žiakmi 1. stupňa ZŠ ako aj deťmi predškolského veku v aktívnej spolupráci so základnými a materskými školami. DDI prešlo v roku 2019 čiastočnou rekonštrukciou a obnovou materiálno-technického vybavenia úspešným realizovaním projektu z Nadácie Kia Motors Slovakia.

Projekty referátu prevencie:

 1. „Komunitné centrum marginalizovanej rómskej komunity“

V roku 2019 Mestská polícia Žilina prostredníctvom pracovníkov referátu prevencie v rámci sociálnej prevencie spustila projekt s cieľom zvýšiť sociálne povedomie detí predškolského veku a žiakov 1. stupňa ZŠ z marginalizovanej rómskej komunity v spolupráci s koordinátorkou komunitného centra „Na predmestí“ na Bratislavskej   ulici. Cieľom projektu bolo získanie vedomostí, zručností a sociálnych návykov. Projekt bol realizovaný v pravidelných týždenných intervaloch priamo v komunitnom centre s témami: dopravná výchova – okrem teórie aj aktívnou formou na detskom dopravnom ihrisku, nácvik hygienických zručností, prvá pomoc, enviromentálna výchova, zber a triedenie odpadu – aj aktívnou formou v rámci komunity, aktivity zamerané na rozvoj jemnej motoriky u predškolských detí, nácvik slušného správania a etikety v spoločnosti, na verejnosti, v MHD, v iných skupinách, v škole k učiteľom, v rodine k rodičom a v neposlednom rade aj vzťah k polícii.

 1. „Bezpečnosť chodcov“ – upozorňovanie neplnoletých chodcov rozdávaním letákov    s poučením  o správaní sa na priechode pre chodcov v rámci hliadkovej činnosti príslušníkov MP.
 2. „Auto nie je trezor“ – upozorňovanie vodičov stojacich vozidiel rozdávaním letákov zameraných na ochranu cenností ponechávaných vo vozidle.
 3. „Čo slušnosť káže“ – výchova detí o normách slušného správania. Projekt je prioritne    zameraný na žiakov 5.ročníka ZŠ. Realizovaný je celoročne – 1.trieda/1x mesačne vždy na inú tému: –
  • Priatelia policajti – Čo robí polícia, poznávajme políciu.
  • To musíš vedieť! – Pravidlá cestnej premávky, bezpečnosť, dopravné značky.
  • Správaj sa normálne! – Dôraz kladený na reflexné prvky na cestách a správanie sa na cestných komunikáciách.
  • Kto kradne je zlodej! – Téma zameraná na záškoláctvo a s ním spojené nebezpečenstvá a riziká.
  • A pôjdeš v tom s nami! – Čo je násilie, násilie okolo nás v školách i v súkromí, vandalizmus.
  • Bezpečne vo virtuálnom svete! – Poukazovanie na závislosti vo virtuálnom alebo  v počítačovom svete a internetové šikanovanie.
  • Na zdravie! Ďakujem radšej nie! – Upozorňovanie na rýchly nástup od alkoholu    a cigariet v ich veku.
  • Zákerná droga! – Informovanie detí o možných rizikách pri kontakte s akoukoľvek drogou, že sa dopúšťajú priestupku alebo trestného činu.
  • Odpáľ to do vzduchu! – Téma zábavnej pyrotechniky, čo o nich vieš, čo spôsobuje pri nesprávnej manipulácii a kedy sa môže používať.
  • Každý je iný! – V tejto téme sa kladie dôraz na toleranciu medzi ľuďmi, diskrimináciu a rasizmus. 

V roku 2019 bolo odučených 115,5 hodín, na ktorých sa zúčastnilo 1775 detí z 5-tich základných škôl.

 1. „Priateľ policajt“ – práca policajta detskými očami. V rámci spolupráce so ZŠ a MŠ je celoročne organizovaný projekt na oboznamovanie detí s prácou polície a následná spätná väzba formou namaľovaných obrázkov od detí na tému „polícia“.
 2. „Šikanovanie – Kyberšikana“ – upozorňovanie na následky vyplývajúce                  zo šikanovania a spôsob chránenia sa pred ním.
 3. „Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“ – výchova mládeže o následkoch protiprávneho konania, oboznamovanie o priestupkovom a trestnom práve.
 4. „Drogy“ – oboznamovanie o škodlivosti a účinkoch drog, o ich agresivite                          a poškodzovaniu zdravia, trestoch za ich prechovávanie, držanie, požívanie                 a distribúciu. K dispozícii máme drogový kufor kde sú repliky najdostupnejších drog     s odborným výkladom.
 5. „Revolution train 2019“ – protidrogový vlak v meste Žilina s interaktívnou prednáškou riadenou preventistami mestskej polície priamo vo vlaku v spolupráci s organizátorom projektu Nadační fond Nové Česko. Tohto projektu sa zúčastnilo 14 základných škôl s počtom 255 detí a 10 stredných škôl s počtom 357 detí.
 6. „To je zákon kamoš“ – nadväzný program po školách pre žiakov, ktorí sa zúčastnili protidrogového vlaku „Revolution train 2019“
 7. „Dopravná výchova“ – vyučovanie dopravnej výchovy pre všetky vekové kategórie žiakov nielen na detskom dopravnom ihrisku.
 8. „MDD“ – ukážka činnosti Mestskej polície Žilina v Sade SNP, v rámci medzinárodného dňa detí, spojená s rôznymi súťažami pre deti.

Tab. 5 Prehľad preventívnych činností

Cieľová skupinaPočet poslucháčovPočet zariadeníČinnosť
Predškolský vek67410Teoretická a praktická dopravná výchova
I. stupeň ZŠ229524Teoretická a praktická dopravná výchova
I., II., stupeň ZŠ22758Sociálno – patologické javy
Stredné školy9977Sociálno – patologické javy

c/ Referát kynológie a odchytu zvierat

Náplňou uvedeného referátu bol odchyt voľne sa pohybujúcich zvierat – psov  na území mesta s následným vrátením pôvodnému majiteľovi. Pokiaľ išlo o opustené alebo túlavé zviera alebo o zviera, ktorého majiteľa nebolo možné zistiť, bolo takéto zviera umiestnené do útulku v Mojšovej Lúčke. MP Žilina v rámci svojich oddelení výkonu služby zabezpečovala 24 hodinový servis pre odchyt psov. Mimo prevádzkových hodín útulku boli zvieratá umiestňované v núdzovom priestore, a to dočasne v koterci nachádzajúcom sa v objekte MP Žilina. Podľa nariadení Štátnej veterinárnej správy Mesto Žilina ako prvé na Slovensku splnilo podmienky podliehajúce platným právnym normám na odchyt zabehnutých zvierat. Príslušník MP daného referátu aktívne spolupracoval s povereným zamestnancom MsÚ          v Žiline, ktorému aktívne pomáhal pri lustrácii a evidencii majiteľov psov.

V roku 2019 bolo odchytených 153 psov. Vzhľadom na povinnosť začipovania psov veterinárom sa výrazne zvýšila návratnosť psov majiteľom.  V spolupráci so zamestnancom komunitného centra pre rómsku problematiku na Bratislavskej ul. boli odchytené všetky túlavé psy v rómskej kolónii a psy, ku ktorým sa majitelia prihlásili boli vykastrované a sú riadne zabezpečené proti úteku, čo je pravidelne kontrolované kynológom. Na Bratislavkej ul. v rómskej komunite bolo zistené týranie psa, ktoré bolo odstúpené správnemu orgánu. Marginalizovanej skupine na území mesta bola tiež zo strany mestskej polície poskytovaná pomoc spočívajúca vo vybavení bezplatnej sterilizácie a kastrácie zvierat.

Príslušník MP z referátu kynológie a odchytu zvierat aktívne spolupracoval s OZ Tulkáčik pri odchytení 234 mačiek. Po vykonaní kastrácie bolo vypustených naspäť 169 mačiek a 65 mačiek spravidla mladšieho veku bolo určených na adopciu. OZ Tulkáčik prevzal od príslušníka MP po ošetrení do vlastnej starostlivosti 5 mačiek, ktoré boli zrazené motorovými vozidlami.

Príslušníkom MP bolo v roku 2019 zistené veľkoplošné týranie zvierat a zanedbanie podmienok pre chov a starostlivosť o zvieratá na Farme Brodno. Vec bola okamžite postúpená orgánom činným v trestnom konaní a štátnej veterinárnej správe.

Tiež bola realizovaná výpomoc štátnej polícii pri odchyte hospodárskych zvierat a psov spravidla pri komplikovaných zákrokoch (úmrtie majiteľa a pod.).

V roku 2019 prebiehala spolupráca so Štátnou ochranou prírody SR vo Varíne, ohľadom vrátenia nájdených chránených živočíchov na území mesta a takisto spolupráca s poľovnými združeniami patriacimi do miestnej pôsobnosti pri zranenej alebo usmrtenej poľovnej zveri.

Tab. 6 Prehľad zákrokov referátu kynológie a odchytu zvierat

Počet odchytených psov153
Umiestnených v útulku87
Vrátených majiteľovi pracovníkom MP59
Eutanázia vykonaná veterinárom2
Odstránenie kádaveru – VAS Mojšová Lúčka0
Veterinárne ošetrenie odchyteného zvieraťa88
Náhradná starostlivosť zvieraťa5
Neúspešný odchyt42

d/ Referát informatiky a mestského kamerového systému

Kamerový systém na operačnom stredisku Mestskej polície Žilina s nepretržitou prevádzkou slúži na dohľad nad verejným poriadkom a k predchádzaniu pouličnej trestnej činnosti. Kamery sú využiteľné aj pre aktuálnu koordináciu postupu bezpečnostných zložiek, hasičov, zdravotníckej služby a podobne. Výstupy z kamerového systému, či už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Celkový počet žiadostí za rok 2019 bol 138.

Kamerovým systémom bolo v roku 2019 zistených 237 priestupkov počas výkonu služby, jednalo sa napr. o porušovanie parkovania na chodníkoch, parkovanie na zeleni, porušovanie zákazových značiek, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti občanmi slabšej sociálnej vrstvy ako i mladistvými a maloletými osobami, ležiace osoby na chodníkoch, lavičkách v parkoch, poškodzovanie a krádeže majetku, na sídliskách porušovanie VZN 3/2011 Mesta Žilina o chove a držaní psov.

Na referáte informatiky a mestského kamerového systému boli zaradení dvaja príslušníci MP, ktorí zabezpečovali komunikačnú, digitálnu a spojovaciu techniku MP. 

Evidencia priestupkov je jednou zo základných činností výkonu služby. Príslušníci MP využívajú na túto činnosť informačný systém „MP Manager“ prostredníctvom  služobných mobilných telefónov.

Materiálne hodnoty v majetku mesta a fyzických osôb chráni MP Žilina prevádzkou pultu centrálnej ochrany (ďalej len PCO), avšak najzásadnejším prvkom ochrany verejného poriadku je dôsledný výkon pochôdzkovej služby príslušníkov MP Žilina.

Ochrana majetku bola v technickej oblasti zabezpečovaná ústredňou zabezpečujúcou signalizáciu PCO. Na PCO bolo pripojených 111 objektov. Okrem ochrany objektov vo vlastníctve Mesta Žilina  mestská polícia poskytuje na základe zmluvy i ochranu súkromným subjektom.

Referát informatiky a mestského kamerového systému spravuje webovú a facebookovú stránku. Prostredníctvom týchto stránok boli občanmi podávané návrhy, pripomienky a sťažnosti na prácu príslušníkov MP. Tieto stránky využíva mestská polícia aj na propagáciu svojej činnosti.

4  MATERIÁLNO – TECHNICKÉ VYBAVENIE MP ŽILINA

4.1 Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej polície

 • KIA SPORTAGE 1
 • Kia Magentis 1 výstražné zvukové a svetelné zariadenie
 • Kia Cee´d 6 výstražné zvukové a svetelné zariadenie
 • Citroen Berlingo 1 výstražné zvukové a svetelné zariadenie
 • Kia Rio 2 výstražné zvukové a svetelné zariadenie
 • Kia Cee´d 1

4.2 Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície

Zbrojná licencia SR séria CA 005310 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1 Žilina, IČO: 00321796

Mestská polícia Žilina používa:

 • 90 ks zbraní – samonabíjacia pištoľ ČZ P – 07/9mm
 •   1 ks            – narkotizačná zbraň zn. Drulov kaliber 13

4.3 Druh a stručný popis technických prostriedkov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície

Názov technického prostriedku                        Počet ks

 • Nepriestrelná vesta                                                 20
 • TPZOV   („papuče“)                                                  58
 • Osobné počítače s príslušenstvom                       29
 • Kamerový systém – počet kamier                         86
 •  – počet TVP ku kamerám                                       11
 • Bicykle                                                                       16
 • Vysielač základňový                                                  1
 • Vysielač ručný                                                           39
 • Digitálny fotoaparát                                                    1
 • Trezor kovový                                                              3
 • Megafón                                                                    10
 • Videokamera                                                                1
 • Informačný systém MP Manager                             1
 • Modem pre mobilný internet k note booku           7                
 • Mobilný telefón                                                          85
 • Ochranný štít                                                             20
 • PCO                                                                             1

4.4 Počet používaných monitorovacích kamerových systémov, počet kamier a iné informácie súvisiace s ich používaním

 • Mestská polícia Žilina má v správe mestský kamerový systém, ktorý v roku 2019 pozostával:
 • 33ks  IP Box kamera WDR /statická/ – rozšírenie o statické kamery na vstupoch do PZ
 • 53ks  IP Speed Dome kamera 360° /otočná/
 • Záznamové zariadenie MOLEKULA MLK-PC-CMS-64 s príslušenstvom a záznamové zariadenie DAHUA DHI-NVR5216 s príslušenstvom.
 • 11ks TV LCD prijímačov

4.5 Stručný popis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola obmedzená sloboda v súvislosti s narušením objektu

Pult centrálnej  ochrany (ďalej len PCO) Mestskej polície Žilina využíva systém slovenského výrobcu Fanit s.r.o. Pultový software tvorí programové vybavenie „Dunaj Pro“ prepojené s potrebným hardwarom na spracovávanie poplachových signálov s prenosom v nadhovorovom pásme JTS, prezvonením alebo zaslaním správy zo siete GSM a vyhodnocovaním signálov vlastnej podskupiny TCP/IP v rámci siete GSM.

Použité poplachové ústredne na prenos sú taktiež od výrobcu Fanit s.r.o., konkrétne typy MODUS MC-128 a MODUS MC-04 s potrebným príslušenstvom. Jedná sa o 24-zónové 8 slučkové drôtové ústredne.

 • K 31.12.2019 bolo na PCO pripojených celkom: 111 objektov
 • Počet osôb zistených pri narušení objektu:               0
 • Počet oznámení na PCO „poplachov“:                 960

5  SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGÁNMI A ORGANIZÁCIAMI

Povinnosť spolupráce s inými orgánmi je zakotvená priamo v § 24 zákona o obecnej polícii. V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii, mestská polícia spolupracovala a poskytovala súčinnosť a asistenciu nasledujúcim orgánom verejnej a štátnej správy:

 1. Obecné a mestské polície v rámci Slovenskej republiky – výmena informácií v súvislosti s novelami právnych noriem upravujúcich činnosti mestskej polície a sociálne zabezpečenie príslušníkov obecných polícií, súčinnosť pri objasňovaní priestupkov, zabezpečovanie kurzu odbornej prípravy príslušníkov obecných polícií.
 2. Policajný zbor SR – spolupôsobenie pri ochrane majetku obce a obyvateľov, a riešení dopravnej situácie, súčinnosť vo forme poskytovania nezúčastnených osôb pri procesných úkonoch, poskytovanie údajov o páchateľoch priestupkov proti majetku, spolupátranie po hľadaných osobách a veciach, súčinnosť pri prijímaní bezpečnostných opatrení  počas verejných športových a kultúrno-spoločenských podujatí, spoločné postupy pri riešení policajno-bezpečnostných situácií na území mesta Žilina.
 3. Integrovaný záchranný systém – súčinnosť pri likvidácii požiarov a zabezpečovanie ochrany zásahových jednotiek HaZZ, súčinnosť pri ošetrení osôb a zabezpečovanie ochrany zdravotníkov záchrannej zdravotnej služby, preverovanie sprostredkovaných oznamov o výskyte požiarov alebo nálezoch zranených osôb, školenia operátorov na zvládanie krízových situácií a incidentov.
 4. Okresné úrady v rámci Slovenskej republiky – odstupovanie priestupkov k správnemu konaniu.
 5. Mestský úrad v Žiline – činnosti podriadené kompetenciám  mestského úradu v zmysle zákona o obecnom zriadení a pracovno-právnych vzťahov.
 6. Mestské zastupiteľstvo v Žiline – spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva za príslušné volebné obvody.
 7. Materské školy, základné školy a stredné školy na území mesta Žilina – prednášky  a preventívne programy.

V priebehu posledného štvrťroka 2019 nám boli na základe Zmlúv o poskytnutí grantu  . 19126 a č. 19123 Nadácie Kia Motors Slovakia poskytnuté finančné prostriedky, ktoré sme použili nasledovne:

– nákup služobných bicyklov, obnova dopravného značenia, oprava lavičiek a dopravného ihriska na Vlčincoch, nákup detských bicyklov, kolobežiek, prilieb, detských lavíc a stoličiek, notebook s projektorom.

Uskutočnil sa nákup služobného motorového vozidla a kúpa certifikovaného alkohol testeru s úplným príslušenstvom.

Rozšírenie kamerového systému sa neuskutočnilo z dôvodu nedostatočného časového priestoru na realizáciu stavby, a to Bikepark na Vodnom diele Žilina, kde 2 kamery mali zabezpečovať park a 1 kamera prístupovú cestu a stojany na bikesharing. Jednalo sa o sumu 20 000,00 €.

Doplnenie bezpečnostných kamier na sídlisku Solinky sa z dôvodu komplikovaného technického riešenia požiadavky nestihlo zrealizovať.

 Finančné prostriedky boli presunuté do roku 2020, kedy sa predpokladá dokončenie stavby a rozšírenie kamerového systému.

ZÁVER

Mestská polícia Žilina prešla v roku 2019 výraznou, pozitívnou zmenou. Jednalo sa o oblasti riadenia ľudských zdrojov, policajno-bezpečnostných činností a stratégie ďalšieho rozvoja reagujúceho na meniacu sa bezpečnostnú situáciu a sledujúceho bezpečnostné trendy. Mestská polícia Žilina pozitívne hodnotí aj prijatie zákona o sociálnom zabezpečení príslušníkov obecných polícií. Nutné je však spomenúť aj prekážky, ktoré bránia v plnohodnotnom výkone zákonom stanovených úloh. Ide o absenciu možnosti využívania inštitútu objektívnej zodpovednosti a fakt, že obecné polície sú aj napriek v spomenutých činnostiach až ostatnými zložkami IZS. Pre mestá a obce to predstavuje nekonštruktívne riešenie, pretože príslušníci MP sú často výraznou pomocou v krízových situáciách.

Príloha č. 1

Vývoj vybraných činnosti Mestskej polície Žilina v oblasti priestupkov proti verejnému poriadku, ochrany pred alkoholizmom a odstraňovania vrakov na území mesta Žilina.

Príloha č. 2

Správy o činnosti za okrsok Solinky a okrsok Hájik z pohľadu príslušníkov MP zaradených na okrskoch, v miestnostiach prvého kontaktu, ktoré sú zriadené na sídlisku Hájik od 01.02.2018, na sídlisku Solinky od 01.03.2019 (Pozn.: od 01.03.2020 aj na sídlisku Hliny).          

Správa o činnosti za rok 2019

Okrsok Solinky

Dňa 01.03.2019 bola zriadená kancelária „prvého kontaktu“ na okrsku Solinky, na ZŠ s MŠ, Gaštanová 56, 010 07 Žilina – Solinky.

Mojim prvotným zameraním bolo zistiť aktuálnu situáciu na sídlisku, pohyb osôb v ranných alebo poobedných hodinách, dodržiavanie verejného poriadku a čistoty, miesta  kde by mohlo dochádzať k zvýšenej kriminalite, miesta kde sa schádzajú osoby zo slabších sociálnych vrstiev, kde sa schádza mládež a pod. Po zistení týchto skutočností som na okrsku Solinky vykonával pravidelné kontroly.

Počas školského roka som každý deň zabezpečoval prechod pre chodcov pri prevádzkovej jednotke (ďalej len „PJ“) Drevená krava, kde som zabezpečoval plynulý prechod žiakov do školy. Zo začiatku to bolo dosť problematické, nakoľko výjazd od školy z ul. Oravská bol ešte v obojsmernej prevádzke. Časom sa však stredom vozovky osadili retardéry so zábranami a bolo osadené dopravné značenie zákaz odbočenia doľava ku škole od ulice Borová a prejazdnosť ulice sa vyriešila. Dokonca sa odstránilo aj zdržanie iných vodičov. Jeden problém však ostal, a to križovatka ulíc Centrálna a Rudnayova, kde stále dochádza k zápcham.

Pri prevádzke LaScala lezecká stena, som spočiatku vykonával kontroly ohľadom parkovania vozidiel na priľahlej trávnatej ploche. Problém parkovania bol vyriešený postavením skateboardového parku.

Počas hliadkovania v uliciach som prijal viacero sťažností od obyvateľov, napríklad ohľadom výskytu líšky vo vnútrobloku na uliciach Smreková a Gaštanová. Neskôr bolo zistené, že jedna obyvateľka na ulici Gaštanová, opakovane podávala zvyšky jedál mačkám na ulici Gaštanová a líška sa zrejme aj kvôli tomu naučila tieto miesta navštevovať. Po vykonaní kontaktu na uvedenú osobu a dôraznom pohovore bolo od tejto činnosti upustené a viac som nezaznamenal sťažnosti ohľadom výskytu líšky.

Na ulici Smreková bola prijatá sťažnosť od obyvateľov ohľadom zabratej kočikárne jedným obyvateľom vchodu. Na mieste som vykonal poučenie domového dôverníka o možnosti riešiť takýto problém aj s bytovým družstvom.

Na ulici Dubová mi bola nahlásená sťažnosť ohľadom neprispôsobivého suseda, ktorý opakovane vyhadzoval papierové vreckovky a vatové tyčinky do predzáhradky zriadenej pred vchodom a znečisťoval tak vypestované rastlinstvo. K náprave došlo po vykonaní pohovoru s touto osobou a viac tento podnet nebol avizovaný.

S majiteľom PJ Drevená krava som v priebehu roka 2019 vykonal pohovor ohľadom zdevastovaného trávnika popred prevádzku. V tomto prípade sa majiteľ rozhodol vec riešiť prostredníctvom  MsÚ. Aj tu sa po upozornení vodičov situácia zlepšila.

V rámci prevencie som na základných školách v rámci sídliska vykonával prednášky na témy: šikanovanie, trestnoprávna zodpovednosť a drogové závislosti. Žiaci tak získali prehľad o tom, čo si v uliciach môžu dovoliť a čo je zakázané. Preventívnu činnosť vykonávam priebežne dodnes.

Na parkoviskách som zistil niekoľko vrakov, ktoré som zadokumentoval a odoslal na príslušné oddelenie MsP Žilina.

Keďže parkovanie na sídlisku je azda najväčším problémom, vykonal som kroky aj v tejto oblasti, a to udelením niekoľkých desiatok písomných výziev, ktoré sa týkali najmä  parkovania na trávnatých plochách a chodníkoch. Takéto priestupky patria medzi najviac nahlasované na okrsku Solinky.

Počas vianočných sviatkov som svoju činnosť zameral hlavne na používanie pyrotechniky maloletými a mladistvými osobami. Pri zistených prípadoch som vykonal rázny pohovor na túto tému a upovedomil som zákonných zástupcov.

K pravidelným priestupkom, ktoré vznikajú na okrsku patrí požívanie alkoholu na verejných priestranstvách a znečistenie verejného priestranstva osobami zo slabších sociálnych vrstiev. Keďže tieto osoby sú skoro stále pod vplyvom alkoholu, o to ťažšia komunikácia s nimi je. Pri týchto osobách som zistil lokality, kde sa najčastejšie vyskytujú. Väčšinou je to pri prevádzkach, kde si majú možnosť alkohol zakúpiť. V prípade okrsku Solinky je to PJ Koruna na ulici Jaseňová a PJ Billa na ulici Platanová. V roku 2019 boli ešte evidovaní aj v areáli ZŠ Gaštanová. Po otvorení okrsku Solinky, som ich z tohto priestoru vykázal. Napriek všetkému je dnešná situácia ohľadom takýchto osôb bez väčších problémov a zvládnuteľná.

Podľa potreby som s týmito osobami vykonával aj brigády na miestach, kde sa zdržiavali. Rozdal som im vrecia, ktoré následne naplnili odpadkami, fľašami a pod. Po mojich napomenutiach, majú tieto osoby v súčasnosti na miestach kde sa zdržiavajú vedro alebo tašku, do ktorej hádžu smeti a „špaky“.

Koncom leta a na jeseň bola najaktuálnejšou situáciou na sídlisku výmena parovodu a s tým spojené prekopávky ulíc Platanová a Borová. V tej dobe bolo najviac sťažností ohľadom znečistených ciest a chodníkov. Priebežne som vykonával kontakt na pracovníkov, aby nezabúdali na čistenie. Čo sa týka tejto veci, stále nie je dokončené okolie rozkopávok a dočistené chodníky.

Z pohľadu mňa ako príslušníka MP sa okrsok Solinky týmto dostal do povedomia občanov, o čom svedčia aj častejšie návštevy na okrsku, oznamovanie nových situácií, riešenie mnohých problémov nielen na úseku práce mestskej polície, ale určite aj na úseku psychologickej pomoci a dobrých rád. Nič sa nedeje hneď a automaticky, ale zistením miestnych znalostí, jednaním s občanmi a výsledkami sa okrsok Solinky určite stal plnohodnotným okrskom, tak ako Hájik a Vlčince. Stal sa miestom, kde sa čoraz väčšie množstvo občanov môže obrátiť so svojimi podnetmi a problémami.

V Žiline, dňa 01.04.2020

Vypracoval:  inšp. Marek Šmárik                                                                                                                               

Správa o činnosti za rok 2019

Okrsok Hájik

Kancelária „prvého kontaktu“ na okrsku Hájik, Korzo 8434/31, 010 15 Žilina bola zriadená dňa 01.02.2018.

Práca na sídlisku Hájik aj počas roka 2019 spočívala najmä v dvoch bodoch:

 • zameranie sa na verejný poriadok;
 • kontrola dodržiavania dopravných predpisov.

Nakoľko má sídlisko Hájik veľký počet mladých obyvateľov, svoju pozornosť som zamerala najmä na deti a mladistvých obyvateľov, ktorí na sídlisku žijú. S poľutovaním musím skonštatovať, že časť  mladých, dospievajúcich  ľudí, ale i mnohí rodičia holdujú alkoholu a cigaretám. Čo sa týka žiakov, bol tento problém mojou osobou vyriešený vplyvom častých kontrol na miestach chronicky príťažlivých na zhromažďovanie sa.

Veľký problém vidím i v narastajúcom počte asociálov stretávajúcich  sa v okolí nákupného centra a večierky Elba na ulici Korzo, nedodržiavajúcich VZN č. 15/2012 „o úprave podmienok predaja, podávania požívania alkoholických nápojov“. Svojím spôsobom života a konzumovaním alkoholu znepríjemňujú obyvateľom pravidelne život. Počas mojej prítomnosti boli tieto osoby riešené poúčaním a dohováraním. Zároveň som poučila i predajcov. Práca s asociálmi je dennodenná a náročná, nakoľko tieto osoby nemajú potrebu rešpektovať nikoho a nič. Veľkým problémom sú obyvatelia  „neplatiči“ či slabšia sociálna vrstva. Ostatní obyvatelia vnímajú tento problém ako slabo riešený zo strany mesta.

Taktiež je veľká nespokojnosť s parkovacou politikou na sídlisku. V rámci kompetencii som riešila priestupky najviac porušujúce zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä:

 • § 25 ods. 1 písm. s) (vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou) – ulice Dadanova, Baničova, Stodolova, Kempelenova;
 • § 25 ods.1 písm. d) (vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty) – Mateja Bela, Mikovíniho, Kempelenova, Petzvalova, Jedlíkova;
 • § 25 ods. 1 písm. q) (vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa     § 52 ods. 2) – Kempelenova, Jura Hronca;
 • § 25 ods.1 písm. n) (vodič nesmie zastaviť a stáť pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené) najmä v okolí OD Tesco, ul. Terasy, ale aj na území celého sídliska;
 • pri nerešpektovaní dopravnej značky B 34 zákaz zastavenia, kedy vodiči  s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohrozili bezpečnosť cestnej premávky alebo narušili jej plynulosť.

Počas môjho pôsobenia na okrsku Hájik som pravidelne spolupracovala s vedením ZŠ Námestie mladosti 1  a MŠ na ulici Petzvalova 8, ale aj so žiakmi a rodičmi. Pozornosť  bola zameraná na trávenie voľného času, bezpečnosti počas príchodu a odchodu do/zo  školy, zabezpečenie vzdelávania žiakov v oblasti prevencie.

Počas dvoch rokov mojej prítomnosti sa na sídlisku Hájik mimoriadne zlepšila situácia v oblasti čistoty a dodržiavania VZN č. 3/2011 „o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina“.

Veľkú pozornosť som venovala i seniorom. Ako prvý a pomocný krok bolo uvedenie môjho  služobného telefónneho čísla na dverách okrsku, takže som bola nápomocná i počas neprítomnosti a víkendov. Túto možnosť občania vo veľkom využívali, čo možno konštatovať ako jednu z foriem pomoci. Občanov som často navštevovala, komunikovala som s nimi. V prípade potreby sa sami dostavili na okrsok za účelom rady, či žiadosti a podobne.

Ako jednu z najlepších spoluprác pokladám spoluprácu so zamestnancami mesta pod vedením pána Pavla Mestického. Nakoľko sa na sídlisku nachádzalo mnoho nedostatkov, jeho pomoc a ochota v rámci možností napomohla ku kultivovanejšiemu a bezpečnejšiemu sídlisku.

Takisto som realizovala pravidelné kontroly a zisťovala som nedostatky na sídlisku. Dané veci som okamžite riešila prostredníctvom operačného strediska MP alebo cez aplikáciu „Odkaz pre starostu.“ Uvedená aplikácia sa stala veľkým prínosom pri práci a prostredníctvom nej bolo pomerne rýchlo a efektívne doriešených množstvo nedostatkov na sídlisku ako napr. poškodené lavičky, nebezpečné kroviny, poškodené zámky (protiatómový kryt ZŠ Námestie mladosti 1) , a iné.

Z dôvodu nedostatočného parkovacieho potenciálu bolo mojou jednou z priorít vyhľadávanie vozidiel nespĺňajúcich technickú spôsobilosť tzv. vraky – náplň činnosti spočívala v ich pravidelnom vyhľadávaní. Toto vnímam ako jednu z foriem pomoci pri nízkom počte parkovacích miest. Takýmto spôsobom bolo na sídlisku Hájik uvoľnených mnoho parkovacích miest. Ako problém vnímam zdĺhavé riešenie odstránenia vrakov v rámci legislatívy.

Z pohľadu mňa ako príslušníka MP sa okrsok Hájik týmto stal pre občanov miestom, kde sa mohli obrátiť so svojimi otázkami, námetmi, podnetmi a  problémami na kompetentnú osobu, takisto miestom pre doriešenie priestupkov počas prázdnin a voľného času, či miestom pre zvedavé deti. Miestna znalosť, blízky kontakt s občanmi, sociálny prístup, prevencia a promptné jednanie je jednou z predností príslušníkov MP na okrsku.

V Žiline, dňa  01.04.2020

Vypracovala:   ml. inšp. Bronislava Štefundová