Správa o činnosti za rok 2018

M E S T S K Á P O L Í C I A Ž I L I N A , HOLLÉHO 11, Ž I L I N A

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA ZA ROK 2018

Žilina, 25.06.2019

Predkladá: vr. kom. Peter Mišejka
náčelník MP Žilina

Úvod

Mestská polícia Žilina (ďalej len MP Žilina) je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
Mestská polícia je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť všeobecne záväzným nariadením.
Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Ďalšími zamestnancami mesta sú aj zamestnanci s miestom výkonu práce MP Žilina, ktorí vykonávajú práce, ktoré priamo nesúvisia s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a nemajú postavenie verejného činiteľa.
Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MP Žilina upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v prípade príslušníkov MP Žilina aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Platové podmienky príslušníkov MP Žilina a zamestnancov s miestom výkonu práce MP Žilina sú upravené v Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Žilina.
MP Žilina svoju činnosť vykonáva aj v súlade s Organizačným poriadkom a Pracovným poriadkom Mestskej polície Žilina platnými od 01.01.2017.
Hospodárenie a financovanie MP Žilina je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Financovanie a hospodárenie je zabezpečované prostredníctvom preddavku. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MP Žilina určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Správu o činnosti za hodnotené obdobie, ktorým je obdobie kalendárneho roka predkladá Mestská polícia Žilina v zmysle ustanovenia § 26a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 456/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 532/2003 Z. z. a ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu Policajného zboru, odboru Poriadkovej polície, oddeleniu dohľadu nad obecnými políciami do 31. marca každého roka.

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

MP Žilina je poriadkový útvar mesta. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka.
V zmysle platného organizačného poriadku organizačnú štruktúru MP Žilina tvoria:

a) oddelenie výkonu služby, ktoré je na základe rajonizácie a územnej pôsobnosti
rozčlenené na štyri okrsky:
 okrsok Mesto – centrum,
 okrsok Vlčince,
 okrsok Hájik,
 okrsok Solinky.

b) oddelenie vzdelávania a policajných činností, ktoré je rozdelené na tieto referáty:
 referát priestupkov,
 referát prevencie,
 referát kynológie a odchytu zvierat,
 referát informatiky a mestského kamerového systému,
 Školiace stredisko – kadeti.

c) vnútorné a organizačné oddelenie, ktoré je rozdelené na tieto referáty:
 referát ekonomický,
 referát administratívy,
 referát hospodárskej správy.

Jednotlivé organizačné útvary MP Žilina medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh,
ktoré im vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti.

Prehľad pracovných zaradení na MP Žilina

Vedenie MP Žilina – náčelník MP, zástupca náčelníka.
1 vedúci oddelenia výkonu služby
4 velitelia okrskov,
1 veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, ktorý riadi 8 príslušníkov MP, z toho, referát priestupkov – 2 príslušníci MP, referát kynológie – 1 príslušník MP, referát informatiky a kamerového systému – 2 príslušníci MP, referát prevencie – 3 príslušníci MP,
1 vedúca oddelenia vnútorného a organizačného, ktorá riadi 7 zamestnancov – 4 THP, 3 POP.

V priebehu roka 2018 skončili pracovný pomer 6 zamestnanci zaradení na pracovnú pozíciu – príslušník MP, a to 5 zamestnanci dohodou podľa § 60 Zákonníka práce a 1 zamestnanec dohodou podľa ust. § 60 Zákonníka práce s použitím ust. § 63 ods. 1, písm. b).
V mesiaci marec 2018 boli prijatí 3 zamestnanci zaradení na pracovnú
pozíciu príslušník MP – kadet. Skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v mesiaci máj vykonali 2 zamestnanci zaradení na pracovnú pozíciu príslušník MP – kadet, ktorí absolvovali odbornú prípravu v Školiacom stredisku MP Žilina. S jedným zamestnancom (kadetom) bol ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe, ešte pred absolvovaním skúšok odbornej spôsobilosti.

Fyzický stav príslušníkov MP Žilina k 31.12.2018 – 80 osôb.

ČINNOSŤ ODDELENIA VÝKONU SLUŽBY

Mestská polícia ako fakultatívny orgán obecného zastupiteľstva primárnym a zásadným spôsobom zabezpečuje obecné veci verejného poriadku.
Oddelenie výkonu služby je organizačná jednotka MP Žilina, ktorá zabezpečuje prostredníctvom veliteľov okrskov výkon úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii v nepretržitej prevádzke. Dôsledným uplatňovaním zákonných noriem, ktorými sa príslušníci MP Žilina riadia pri výkone svojho povolania, zabezpečujú verejný poriadok
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Rajonizácia mesta – miestna pôsobnosť jednotlivých okrskov MP Žilina

Príslušníci MP Žilina zaradení v okrskoch v roku 2018 zabezpečovali
policajno – bezpečnostné činnosti a výkon úloh v príslušných častiach mesta a mestských častiach so zameraním sa na špecifiká jednotlivých častí, ktoré boli zistené vlastnou činnosťou, sprostredkované cez poslancov jednotlivých volebných obvodov alebo nahlasované priamo občanmi.

Plnenie úloh mestskej polície bolo vykonávané v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii.

  1. Okrsok Mesto – centrum:
    Hliny 1 až 4, 8 po ulicu Mostná
    mestské časti: Budatín, Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Vranie, Brodno
    Hranice okrsku: Ľavobrežná, Bratislavská, Oceliarska, Priemyselná, Závodská cesta, Mostná, Nemocničná, Na Horevaží, P.O. Hviezdoslava.
    Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.
  2. Okrsok Vlčince
    Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Lesopark, Vodné dielo
    Hranice okrsku: Nemocničná, Bôrická cesta, Na Malý Diel, Univerzitná, Lesopark – hranice katastra, Rosinská, Pri Celulózke, Košická.
    Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.
  3. Okrsok Solinky
    Solinky, Partizánsky cintorín, Bytčica, Hliny 5, 6, 7 od ul. Mostná, Bôrik
    Hranice okrsku: Rajecká, Kopanice, Univerzitná, Na Malý Diel, Mostná
    Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.
  4. Okrsok Hájik
    Hájik, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Hradisko
    Hranice okrsku: hranice katastra
    Hranice mestských častí tvoria hranice katastra.

Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

V roku 2018 plnili príslušníci Mestskej polície Žilina (ďalej len „MP“) úlohy na základe zákonného vymedzenia pôsobnosti poriadkového útvaru, s pôsobením v štyroch územných obvodoch, tzv. okrskoch. Z územného hľadiska sa jednalo o okrsky Mesto – centrum a hromadnú bytovú výstavbu sídlisk Vlčince, Solinky a Hájik, vrátane mestských častí susediacich s uvedenými sídliskami. Činnosti boli vykonávané organizačno-taktickými
formami verejno-poriadkových činností policajno-bezpečnostného orgánu. Jednalo sa o zámerné, cieľavedomé a uvedomelé preventívne, profylaktické a represívne postupy.
Verejný poriadok ako súhrn spoločenských vzťahov na verejných miestach a miestach prístupných verejnosti, si zo strany obyvateľov a návštevníkov mesta vyžaduje dodržiavanie nie len právnych noriem, ale aj mimoprávnych noriem správania. Tu je možné vyzdvihnúť
profylaktické pôsobenie hliadok na celom území mesta Žilina a na miestach so zvýšeným pohybom osôb. Výkonná činnosť ochrany verejného poriadku bola zabezpečovaná bežným dohľadom nad dodržiavaním verejného poriadku pešími a motorizovanými hliadkami, dislokovanými na základe znalosti o charaktere konkrétnych miest 24 hodín denne. Za účelom zabezpečenia verejného poriadku počas nočných zmien napr. v piatok a sobotu, kedy hrozilo zhoršenie stavu verejného poriadku v súvislosti s prevádzkou diskoték a prevádzkarní s prevádzkovým časom do 04:00 hod., bol vykonávaný zvýšený dohľad nad lokalitami so zvýšeným pohybom návštevníkov týchto zariadení. V prípade predpokladaného narušenia
verejného poriadku počas verejných športových a kultúrno-spoločenských podujatí boli prijímané bezpečnostné opatrenia vo forme navýšenia počtu hliadok nad rámec bežného výkonu zmien a súčinnosťou s príslušným útvarom Policajného zboru. Činnosti v uvedenom rozsahu ovplyvňovali aj kvantitu prejednaných priestupkov na úseku verejného poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
Verejno-poriadkové činnosti vo forme preventívno-bezpečnostných akcií boli zamerané na elimináciu dvoch základných faktorov vplývajúcich na stav verejného poriadku. Jednalo sa o výskyt osôb pod vplyvom alkoholu a prevádzkový čas prevádzkarní.
V roku 2018 boli vykonávané plánované, preventívno-bezpečnostných akcie zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkarniach služieb s predajom a podávaním alkoholu najmä v centre mesta Žilina.
Akcie boli vykonané na základe vlastnej iniciatívy, samostatne alebo v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru, vo vopred určených prevádzkarniach, pričom boli využívané poznatky o narúšaní verejného poriadku na priestranstvách pri týchto zariadeniach.
Vyšší počet preventívno-bezpečnostných akcií tohto typu už v roku 2017 mal za následok, že v roku 2018 sa mladistvé osoby za účelom konzumácie alkoholu presunuli z prevádzkarní na menej frekventované miesta prístupné verejnosti. Z uvedeného dôvodu boli kontroly vykonávané na takýchto miestach.
Ďalšími preventívno-bezpečnostnými aktivitami bolo vykonávanie kontrol dodržiavania prevádzkového času v prevádzkarniach služieb s predajom a podávaním alkoholu v zmysle VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. Uvedené kontroly boli súbežne vykonávané vo všetkých okrskoch a zistené priestupky
boli prejednané v pôsobnosti mestskej polície. Aj v tejto oblasti možno badať vplyv vyššieho počtu preventívno-bezpečnostných akcií vykonávaných počas predchádzajúceho roka, zameraných na dodržiavanie prevádzkového času, nakoľko došlo k zlepšeniu „disciplíny“ prevádzkarov.
Nezastupiteľnú úlohu pri ochrane verejného poriadku plní mestský kamerový systém a z organizačného hľadiska sa jedná o zabezpečovací systém s nepretržitou obsluhou, ktorého cieľom je zabezpečenie všetkých základných operačných prvkov. T. z. preventívneho vplyvu, detekcie, poplachu, reakcie a efektívnosti. Nepretržitá prevádzka slúžila nielen na
monitorovanie verejných priestranstiev 24 hodín denne, ale aj spätné vyhodnotenie priebehu narúšania verejného poriadku, páchania trestnej činnosti, zaznamenanie a identifikáciu páchateľov trestnej činnosti. V roku 2018 sa na základe obsluhy a vyhodnoteniu záznamov kamerového systému, príslušníci mestskej polície aktívne podieľali na zadržaní páchateľov majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Jednalo sa najmä o poškodzovanie verejnoprospešných zariadení, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže, lúpežné prepadnutia, výtržníctvo, ruvačky atď. Vďaka kamerovému systému sa príslušníci mestskej polície podieľali na zadržaní niekoľkých páchateľov uvedených druhov trestnej činnosti.
V neposlednom rade je nutné vyzdvihnúť úlohu kamerového systému pri zistení pohybu hľadaných osôb a zabezpečení ošetrenia zraneným a ležiacim osobám. Vo väčšine prípadov
sa jednalo o osoby javiace známky požitia alkoholu alebo osoby bez domova. Na základe preverenia ich stavu im bola zo strany hliadok poskytnutá nevyhnutná predlekárska pomoc a privolaná Záchranná zdravotná služba, ktorej zdravotníci si uvedené osoby prevzali do
starostlivosti.
Osobitnou kategóriu činností bola ochrana životného prostredia. Zakladanie skládok, ukladanie odpadu mimo určených miest, poškodzovanie a výruby stromov v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny, a vypúšťanie splaškov a žúmp do vodných tokov boli
predmetom preverovania nie len na základe vlastnej činnosti, ale aj oznámení občanov. Po zadokumentovaní stavu hliadkami, boli konkrétne udalosti postúpené na príslušné orgány verejnej a štátnej správy.
Problematika sa z časti dotýkala aj činností na úseku spolupráce s poslancami mestského zastupiteľstva. Velitelia okrskov a ich zástupcovia sa v roku 2018 zúčastňovali poslaneckých stretnutí s občanmi v príslušných volebných obvodoch, ktoré sa prekrývajú s okrskami. Úlohy z poslaneckých stretnutí boli priebežne uvádzané do tzv. kníh inštruktáži a následne plnené miestne príslušnými hliadkami. V prípadoch, kedy sa poslanci a občania dožadovali kontrol dodržiavania právnych predpisov, ktoré nepatrili do pôsobnosti mestskej polície, boli poslanci
a občania informovaní o činnostiach a pôsobnosti konkrétnych orgánov štátnej a verejnej správy, vrátane pôsobnosti mestskej polície.

Prehľad činností pri plnení úloh MP Žilina:
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom
príslušníka mestskej polície 88

Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 54

Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru 7

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 27

Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov aj TPZOV 7363

Počet útokov na príslušníkov mestskej polície 7

Štatistika riešenia priestupkov 2018

Celkový počet priestupkov 20726
Zistené trestné činy 12
Hľadané osoby 27
Celkový počet ostatných udalostí 9177

Porušenie VZN
VZN 3/2011 – o chove, vodení a držaní psov 339
VZN 15/2012 – požívanie alkoholických nápojov v meste 1295
VZN 15/2009 – všeobecná čistota 319
VZN 8/2017 – o podmienkach vylepovania plagátov 62
VZN 5/2016 – čas predaja v prevádzkových jednotkách 58
VZN 16/2018 – o odpadoch 21
VZN 8/2010 – ochrana zelene 33
VZN 10/2016 – trhový poriadok 12

Ostatné priestupky

  • zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
  • zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
  • zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí Ostatné udalosti – sú udalosti, ktoré nenapĺňajú znaky trestných činov a priestupkov:
  • hlásenia o narušení objektov napojených na PCO MP Žilina,
  • asistencia RZP pri prevoze agresívnych pacientov,
  • asistencia lekárom psychiatrického oddelenia pri ošetrovaní agresívnych pacientov,
  • asistencia revízorom pri overovaní totožnosti čiernych pasažierov,
  • asistencia HaZz,
  • preverovanie požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami,
  • preverovanie oznamov o ležiacich osobách,
  • preverovanie oznamov o túlavých zvieratách a kadáveroch,
  • preverovanie oznamov o dlhodobo odstavených vozidlách a pod.,
  • iné udalosti a pomoc občanom príslušníkmi MP.

Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach

Výpis mimoriadnych udalostí a trestných činov

19.05.2018 o 19:15 hod. pracovníčka Mestskej krytej plavárne nahlásila neznámeho muža, ktorý počas konania plaveckej súťaže neznámym spôsobom vnikol do priestorov šatní, spŕch a následne bazéna, do ktorého skočil oblečený. Na výzvy pracovníčky, aby bazén a priestory
plavárne opustil, reagoval agresívne. Pri opúšťaní priestorov spôsobil maloletej účastníčke pretekov úder do hlavy, ktorý bol zapríčinený otváraním dverí. Zákonný zástupca maloletej poškodenej dieťa odviedol do FNsP v Žiline za účelom ošetrenia. Vyvedený muž bol po stotožnení a telefonickom vyrozumení jeho matky prevezený do miesta bydliska.
Z bezpečného hľadiska boli menovanému nasadené putá. Vzhľadom na jeho zdravotný stav mu bola privolala Záchranná zdravotná služba, ktorá si muža prevzala do starostlivosti a následne hospitalizovala na psychiatrickom oddelení FNsP v Žiline.

25.05.2018 o 00:20 hod. bola prijatá telefonická žiadosť OS IZS o preverenie oznamu ohľadom ležiacej osoby na ul. Na priekope. Hliadkou bola na mieste zistená žena pod vplyvom alkoholu, ktorá začala hliadku verbálne a fyzicky napádať. Nakoľko odmietla preukázať svoju totožnosť, bola predvedená na útvar Mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Následne bolo zistené, že menovaná počas predvádzania zanechala v služobnom motorovom vozidle puzdro na okuliare, v ktorom sa nachádzala zelená sušina v plastových vreckách o ktorých uviedla, že je to marihuana určená pre jej vlastnú potrebu. Z dôvodu podozrenie zo spáchania trestného činu, bol vo veci vyrozumený najbližší útvar Policajného
zboru, kam bola žena predvedená.

29.05.2018 o 23:45 hod. bola hliadkou spozorovaná žena sediaca na zábradlí premostenia ul. Komenského. Jej vyťažovaním bolo zistené, že trpí psychickými problémami a v súvislosti s ťažkou životnou situáciou má v úmysle siahnuť si na život. Nakoľko hrozilo, že žena na priblíženie členov hliadky zareaguje zoskokom, bola z bezpečnej vzdialenosti upokojovaná
a empatickým pôsobením a cieleným rozhovorom bolo dosiahnuté, že opustila zábradlie a vyšla na vozovku, kde bola zabezpečená. Z dôvodu podozrenia, že žena je nebezpečná pre seba a okolie, bola na miesto privolaná Záchranná zdravotná služby, ktorej zdravotníci si ženu
prevzali do starostlivosti.

01.06.2018 o 16:35 hod. bola prijatá telefonická žiadosť OS IZS o poskytnutie súčinnosti pri ošetrení muža, ktorý si rozrezal žily počas Staromestských slávností v Sade SNP. Hliadkou bol na mieste zistený muž so starým kuchynským nožom v ruke, s reznými ranami a škrabancami na predlaktiach, pričom uvádzal, že chce spáchať samovraždu. Z dôvodu
podozrenia, že muž je nebezpečný pre seba a okolie, bola na miesto privolaná Záchranná zdravotná služba, ktorej zdravotníci si muža prevzali do starostlivosti. Do ich príchodu bola menovanému poskytnutá predlekárska pomoc.

10.06.2018 o 23:03 hod. bola hliadkou na múriku fontány na Nám. A. Hlinku zistená mladá žena, ktorá členov hliadky požiadala o zastrelenie s odôvodnením, že má v úmysle siahnuť si na život. Členovia ďalšej privolanej hliadky na predlaktiach ženy spozorovali rezné rany
a ďalej zistili, že menovaná pri sebe ukrýva kus skla, s ktorým si pravdepodobne poranenia rúk spôsobila. Z dôvodu podozrenia, že osoba je nebezpečná pre seba a okolie, bola na miesto privolaná Záchranná zdravotná služba, ktorej zdravotníci si ženu prevzali do starostlivosti.

27.06.2018 o 16:50 hod. bol prijatý telefonický oznam ohľadom muža onanujúceho za zastávkou hromadnej dopravy na ul. Matice slovenskej. Oznamovateľka ďalej uviedla, že muž po dokonaní aktu nastúpil do trolejbusu a z miesta odišiel. Na základe fotografie a osobnej znalosti príslušníkov mestskej polície bol muž spoznaný a zadržaný na ul. P. O.
Hviezdoslava, kde bol odovzdaný privolanej hliadke Policajného zboru.

11.07.2018 o 10:03 hod. bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom staršieho muža, ktorý sa snažil podrezať žily kusom skla na Mariánskom námestí. Hliadkami bol na mieste zistený muž pod vplyvom alkoholu, ktorý mal povrchové rezné zranenia na zápästí ľavej ruky a javil známky psychickej poruchy, nakoľko hliadku vyzýval, aby ho zastrelili. Na miesto
bola privolaná Záchranná zdravotná služba, ktorej zdravotníci si muža prevzali do starostlivosti.

16.07.2018 o 21:50 hod. bolo hliadkou počas presunu do centra mesta zaznamenané väčšie zadymenie ul. Závodská cesta. Vo vnútornom bloku boli zistené zásahové vozidlá HaZZ hasiace rozsiahly požiar pivničných priestorov bytového domu č. 10. Na základe žiadosti veliteľa zásahu HaZZ bola hliadkou poskytnutá súčinnosť pri nevyhnutnej evakuácií viac ako
päťdesiatich obyvateľov bytového domu.

17.07.2018 o 02:30 hod. sa na útvar mestskej polície dostavili príslušníci Policajného zboru so žiadosťou o vyhodnotenie kamerového záznamu z podchodu na ul. Národná, kde v čase o 01:33 hod. došlo k lúpežnému prepadnutiu staršieho muža. Útok sa vyznačoval značnou agresivitou páchateľa. Kamerovým záznamom bol zaznamenaný páchateľ, ktorý bol
príslušníkmi mestskej polície spoznaný a identifikovaný. Počas nasledujúcej zmeny bol podozrivý muž na základe obsluhy kamerového systému zistený a zadržaný na autobusovej stanici.

20.07.2018 o 02:07 hod. bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ruvačky, ku ktorej dochádzalo na ul. Kuzmányho. Prostredníctvom kamerového systému bolo zistené, že na ul. Kuzmányho dochádza k ruvačke asi 15 osôb a presunu vzájomne sa napádajúcich skupín.
Jednou hliadkou bola na ul. Hurbanova zabezpečená skupina účastníkov a bolo jej zabránené k návratu na ul. Kuzmányho. Následne pred Rosenfeldov palác dokríval hlasno stonajúci muž s krvácajúcim zranením tváre, ktorý sa držal za rebrá a nemohol dýchať. Na miesto bola prostredníctvom operačného strediska privolaná Záchranná zdravotná služba, ktorej
zdravotníci si menovaného prevzali. Na miesto sa dostavila ďalšia, pešia hliadka, ktorá na terase prevádzkarne Beerwana zabezpečila ďalšiu skupinu účastníkov ruvačky, v ktorej sa nachádzal muž s otvorenou zlomeninou členka ľavej nohy. Tomu ostatní z uvedenej skupiny
poskytovali predlekársku pomoc a na miesto privolali Záchrannú zdravotnú službu. Príslušníkmi MP boli okrem uvedených činností zabezpečené aj osoby, ktoré sa nachádzali na mieste a mali v úmysle miesto opustiť na motorovom vozidle. Na základe stotožnenia hliadkou Policajného zboru, ktorá sa dostavila na miesto, bolo neskôr zistené, že sa jednalo o
účastníkov ruvačky podieľajúcich sa na zraneniach spôsobených poškodeným.

27.07.2018 o 15:00 hod. bola prijatá telefonická žiadosť personálu Psychiatrického oddelenia FNsP o poskytnutie súčinnosti pri ošetrení pacienta. Hliadkou bolo na mieste zistené, že osoba nebezpečná pre seba a okolie, unikla z oddelenia pred príchodom hliadky. Na základe popisu bola osoba zadržaná na Nám. J. Pavla II. a následne prevezená na psychiatrické
oddelenie.

15.08.2018 o 21:00 hod. boli hliadkou pri OC Metro spozorovaní dvaja muži požívajúci alkohol, pričom jeden z nich viedol psa bez vôdzky. Obaja boli vyzvaní na preukázanie totožnosti. Jeden z mužov svoju totožnosť uviedol a druhý nečakane a bezdôvodne zaútočil na členov hliadky. Útočiaci muž javil známky požitia omamných látok, ktoré sa prejavovalo nepríčetným správaním, krikom a neustálym fyzickým napádaním. Následne sa dal na útek a aj po zadržaní kládol aktívny odpor. Pri fyzickom útoku na príslušníka mestskej polície mu spôsobil fraktúru kosti pravej ruky, ktorá si vyžadovala ošetrenie vo FNsP v Žiline. Za použitia donucovacích prostriedkov hmatov, chvatov a pút, bol muž spacifikovaný a následne
predvedený na útvar mestskej polície. Pri bezpečnostnej prehliadke bolo u neho zistené igelitové vrecko so zelenou sušinou, igelitové vrecko s malým množstvom neznámej bielej látky a dve sklenené fajky. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu si vec prevzal Policajný zbor.

28.08.2018 o 20:48 oznamovateľ telefonicky nahlásil, že v priestore medzi ulicami Cestárska, Mudroňova a Kragujevská sa nachádza neznáma žena uviaznutá v močarisku, ktorú nevidí, ale počuje jej volanie o pomoc. Hliadkou bola na mieste zistená žena po hrudník uviaznutá v močarisku. Žena bola z močiara vyslobodená pomocou lana a následne na miesto
privolaná Záchranná zdravotná služba.

20.09.2018 o 22:40 hod. bol hliadkou na ul. D. Dlabača zistený muž ležiaci na chodníku, s viditeľnými poraneniami tváre a intenzívne slziacimi očami. Poškodený uviedol, že ho muž rómskej národnosti zbil reťazou, do tváre strekol slzotvorný prostriedok a odcudzil mu finančnú hotovosť 20,- €. Na základe miestnej znalosti príslušníkov mestskej polície a vyhodnotením kamerového záznamu bol útočník spoznaný, zistený na konkrétnom mieste
a zadržaný.

10.11.2018 o 12:25 hod. bola hliadkou za stieračom služobného vozidla odstaveného na Nám. A. Hlinku zistená peňaženka s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou 1300,- €. Predmet nálezu bol následne odovzdaný majiteľovi.

15.11.2018 o 22:30 hod. bola hliadkou spozorovaná trojica mužov, z ktorých jeden znečisťoval verejné priestranstvo močením. Na výzvu na preukázanie totožnosti nereagoval ani po viacerých márnych výzvach. Za účelom predvedenia bola u muža vykonaná bezpečnostná prehliadka, počas ktorej bol u muža zistený 0,7 L zaváraninový pohár s obsahom zelenej sušiny. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá si vec prevzala.

24.11.2018 o 01:55 hod. bola hliadkou poskytnutá vyžiadaná súčinnosť zdravotníkom Záchrannej zdravotnej služby pri preverení oznamu ohľadom muža vyhrážajúceho sa samovraždou pred objektom diskotéky na ul. P. O. Hviezdoslava. Na mieste zistený muž uviedol, že má psychické problémy, ktoré chce vyriešiť ukončením svojho života napr. skokom pod idúci vlak, a že o samovraždu sa už raz pokúsil pomocou elektrického prúdu. Príslušníci mestskej polície s mužom vykonávali upokojujúci rozhovor až do príchodu sanitky, ktorej zdravotníci si muža prevzali do starostlivosti.

Plnenie úloh mestskej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov, alebo mladistvou do 18 rokov

V súvislosti s dodržiavaním ustanovení zák. NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb, zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zák. NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a VZN 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, boli v roku 2018 vykonávané nasledujúce, už spomenuté preventívnobezpečnostné akcie zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alkoholu v centre mesta Žilina. Pri zistení neplnoletých osôb pod vplyvom alkoholu boli k veci spísané úradné
záznamy za účelom odovzdania veci príslušnému orgánu. Za priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom boli obsluhujúce alebo prísediace osoby prejednané v pôsobnosti mestskej polície. V súvislosti s užívaním tabakových výrobkov osobami mladšími ako 18 rokov, boli hliadkami monitorované priestory autobusovej stanice a okolia stredoškolských zariadení v čase pred začatím a po skončení vyučovania.

Výsledky kontrol:

Zák. 372/90, § 30, Priestupky na úseku ochrane pred alkoholizmom 45
VZN 15/2012 mesta Žilina, Požívanie alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách 1295
Zák. 377/2004 Z. z., Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov 653
Zák. 219/1996 Zb. Oznamovanie maloletých a mladistvých požívajúcich
alkoholické nápoje 154

Plnenie úloh mestskej polície v rámci kontroly prevádzkovateľov taxislužby

Kontroly prevádzkovateľov taxislužieb boli v roku 2018 vykonávané poverenými príslušníkmi Mestskej polície Žilina v zmysle § 40, ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Zamerané boli na porušenie § 26 až § 30 hore uvedeného zákona
a vykonávacej vyhlášky č. 124/2012 Z. z., a to najmä na kontroly:
 platnej licencie na prevádzkovanie taxislužby,
 vodiča taxislužby,
 preukaz vodiča taxislužby,
 označenie vozidla,
 prepravný poriadok,
 zverejnenie sadzby jazdného, jej prístupnosť prepravovanej osobe,
 taxameter, jeho certifikácia a metrológia,
 strešný nosič,
 vydanie potvrdenia o zaplatenom cestovnom,
 stav vozidla taxi služby (poistenie, možnosť umiestnenia batožiny),
 uskutočnenie jazdy po najkratšej možnej trase.

Tieto kontroly boli vykonávané v spolupráci so zamestnancami Finančného úradu Žilina, inšpektorátu práce Žilina a príslušníkmi OO PZ Žilina.

Celkovo bolo odkontrolovaných 16 subjektov, z ktorých 3 boli postúpení na správne konanie odboru dopravy na Mestskom úrade v Žiline. Výsledné zápisnice z kontrol, pri ktorých neboli zistené žiadne porušenia sú uložené u povereného zamestnanca.

Ďalšie priebežné kontroly sa vykonávali v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Zistené boli prevažne porušenia § 3, ods. 2, písm. b), kde vodiči vozidiel taxislužieb nerešpektovali väčšinou dopravné značenia IP 16 – vyhradené parkovisko, IP 17 – platené parkovisko, IP 24a – zónu s dopravným obmedzením, IP 25a – pešia zóna.

Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí

Prehľad zabezpečovaných akcií MP Žilina v roku 2018

Beh pre zdravie – Tesco
Big Jump
Boj o vodné dielo
Budatínske hradovánky
Deň rodiny
Detská Tour Petra Sagana
Dôstojná spomienka na novembrové udalosti roku 1989
Figa – 1. žilinský Streetfood festival
Happening proti rasizmu
Kiosk – festival iného slovenského divadla a tanca
Ľudovo-umelecké remeslá
Majáles
Majstrovstvá SR v cyklokrose
Nedeľná cyklojazda
Pietny akt kladenia vencov na cintoríne sov. vojakov
Pietny akt kladenia vencov v Sade SNP
Sever proti juhu – futbalový turnaj
Staromestské slávnosti
Stavanie mája
Stredoveký deň
Streetball proti rakovine
Trnovské hody
Vedomostná súťaž – Poznaj svoje mesto
Vianočné trhy 2018
Volejbalový turnaj
Vysvecovanie kaplnky
Zhromaždenia Za ochranu rodiny
Zhromaždenia Za slušné Slovensko
Zraz motorkárov
Zraz veteránov
Žilina fest
Žilinská 100
Žilinský festival fašiangových masiek
Žilinský triatlon
Žilinský večerný Rotary beh a Inline

MP – vykonané akcie z vlastnej iniciatívy, zamerané na:

  • kontrolu požívania alkoholických nápojov na verejnosti mladistvými a maloletými osobami v prevádzkových jednotkách,
  • kontrolu zmapovania bezdomovcov + poradenstvo,
  • kontrolu psíčkarov,
  • kontrolu daní za vjazd a zotrvanie vozidiel v pešej zóne,
  • kontrolu vodičov vozidiel taxislužieb,
  • priechody pre chodcov počas celého školského roka,
  • prevenciu – prednášky a ukážky práce mestskej polície pre ZŠ,
  • pomoc poľovnému združeniu pri love na diviačiu zver na sídlisku Hájik.

Sťažnosti na príslušníkov MP Žilina
Prevažujúce predmety sťažnosti na príslušníkov mestskej polície:
Predmetom sťažnosti boli prevažne výhrady voči oprávnenosti a opodstatnenosti uloženia sankcie v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a neprimerané správanie sa príslušníkov mestskej polície pri prejednávaní priestupkov.

Počet sťažností na príslušníkov MP: 1
Vyhodnotené za neopodstatnené: 1
Vyhodnotené za opodstatnené: 0
Vyhodnotené za odložené: 0

Pochvaly na príslušníkov MP Žilina
Celkový počet pochvál na príslušníkov MP v roku 2018: 7

ČINNOSŤ ODDELENIA VZDELÁVANIA A POLICAJNÝCH ČINNOSTÍ

Do oddelenia vzdelávania a policajných činností (ďalej len OVPČ) sú zaradené referáty, ktoré sa zaoberajú špecializovanými druhmi činnosti.
Ich činnosť riadi a koordinuje veliteľ OVPČ MP Žilina:

  • referát priestupkov,
  • referát prevencie,
  • referát kynológie a odchytu zvierat,
  • referát informatiky a mestského kamerového systému,
  • Školiace stredisko – kadeti

Okrem uvedených referátov veliteľ oddelenia zabezpečuje v Školiacom stredisku MP Žilina vzdelávanie príslušníkov obecných a mestských polícií SR pre získanie odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka obecnej/mestskej polície.
V roku 2018 sa v Školiacom stredisku MP Žilina konal jeden kurz odbornej prípravy. Zúčastnilo sa ho 10 kadetov, z toho 3 kadeti boli pre Mestskú políciu Žilina. Jeden kadet zaradený pre MP Žilina bol z kurzu vyradený ešte pred záverečnými skúškami, z dôvodu skončenia pracovného pomeru.
V školiacom stredisku sa počas celého roka 2018 realizovalo vzdelávanie a preškoľovanie vlastných príslušníkov MP Žilina. Jednalo sa predovšetkým o získavanie nových vedomostí v oblasti právnych noriem, ktorými sa príslušník MP pri svojej činnosti riadi a to novelizácie, resp. zmeny zákonov, VZN a iných všeobecne platných právnych noriem. Všetci príslušníci MP absolvovali po preškolení aj preskúšanie.
V roku 2018 sa uskutočnilo 2x preškolenie všetkých príslušníkov MP, taktiež bolo vykonané preškolenie a poučenie všetkých príslušníkov MP v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (GDPR).
Neoddeliteľnou a povinnou súčasťou práce veliteľa OVPČ bolo aj zabezpečenie získania schopností, zručností a návykov v oblasti streleckej prípravy, zdravotnej prípravy, telesnej prípravy, nácviku sebaobrany a sociálnej komunikácie s občanmi pre všetkých príslušníkov MP. Príslušníkov MP v rámci spolupráce s Policajným zborom SR, s Červeným krížom a Vojenským útvarom vzdelávali aj zamestnanci týchto zložiek ako externí lektori.

a/ Referát priestupkov
Referát priestupkov mestskej polície plni úlohy na úseku objasňovania priestupkov. V roku 2018 vykonával administratívne úkony k zisteniu páchateľov priestupkov, ktoré príslušníci
MP pri výkone svojej činnosti zistili z úradnej povinnosti (ex offo) alebo boli oznámené právnickými osobami, fyzickými osobami a organizáciami. Objasňovanie spočívalo v zaobstaraní všetkých podkladov potrebných k rozhodnutiu správneho orgánu. Správy o objasňovaní priestupkov boli zasielané na Okresný dopravný inšpektorát v Žiline, Okresný úrad v Žiline, Mesto Žilina na iné úrady a inštitúcie v celkovom počte 136 správ.
Najviac zistených priestupkov bolo na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, predovšetkým nerešpektovaním ustanovení, ktoré regulujú zastavenie, státie a vjazd vozidiel. Táto skutočnosť vyplýva z neustáleho zvyšovania sa stupňa motorizácie a väčšieho počtu
vozidiel v centre mesta. MP reagovala aj na oznámenia občanov, ktorí mali vyhradené svoje parkovacie miesta a žiadali o pomoc pri ich obsadení inými účastníkmi cestnej premávky.
Referát priestupkov v roku 2018 spracoval 154 správ týkajúcich sa porušenia zákazu požívať alkoholické nápoje mladistvými osobami, ktoré boli odstúpené k prejednaniu na príslušný obecný resp. mestský úrad v mieste trvalého bydliska mladistvého. V tejto súvislosti bolo zistených 19 maloletých osôb pod vplyvom alkoholu, pri ktorých boli vyrozumení zákonní zástupcovia a ÚPSVaR Žilina, sociálna kuratela.

Referát priestupkov v roku 2018 spracoval 1428 výstupov z evidencií MP Žilina orgánom činným v trestnom konaní – súdy, prokuratúry, orgány PZ určené na dohľad nad činnosťou SBS, Vojenskej polícii a správnym orgánom vo forme správ o povesti.
Referát zaregistroval a následne odstúpil do výkonu služby MP 16 žiadostí o spoluprácu pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách.
Pracovníci referátu počas roka evidovali dlhodobo stojace nepojazdné motorové vozidlá na území mesta (vraky) a asistovali správcovi komunikácie pri odťahoch 40-tich vozidiel. Za rok 2018 bolo zistených 184 vrakov, ktoré boli následne oznámené správcovi komunikácie. Po následnej výzve si svoje motorové vozidlo odstránilo z verejného priestranstva 80 majiteľov, čím došlo k celkovému uvoľneniu parkovacích miest na území mesta v počte 120.

b/ Referát prevencie
Referát prevencie v roku 2018 realizoval prednášky a besedy predovšetkým pre cieľovú skupinu detí, mládeže a seniorov. Obsahom boli zamerané na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov. Prednášok sa zúčastnilo 1440 žiakov stredných škôl.
Príslušníci MP participovali aj na projektoch „Čo slušnosť káže“ a „Priateľ policajt“.
Uvedených projektov sa zúčastnilo celkom 348 detí.
Vzhľadom na kvalitne vybavené detské dopravné ihrisko a učebňu teórie je doménou referátu prevencie mestskej polície vyučovanie dopravnej výchovy. Dopravná výchova sa realizovala v dvoj až trojhodinových blokoch. V teoretickej príprave príslušníci MP školili deti z pravidiel cestnej premávky podľa vekových kategórií. V druhej časti prebiehala praktická
príprava na ihrisku, kde sa na modelových situáciách deti učili praktickým skúsenostiam.
V roku 2018 absolvovalo dopravnú výchovu celkom 2758 detí.
Nemenej dôležitá bola aj spolupráca so zväzom dôchodcov, v rámci ktorej bola vykonaná beseda zameraná na bezpečnosť osôb a majetku.

c/ Referát kynológie a odchytu zvierat
Náplňou uvedeného referátu bol odchyt voľne sa pohybujúcich zvierat – psov na území mesta s následným vrátením pôvodnému majiteľovi. Pokiaľ išlo o opustené alebo túlavé zviera alebo o zviera, ktorého majiteľa nebolo možné zistiť, bolo takéto zviera umiestnené do útulku v Mojšovej Lúčke. MP Žilina v rámci svojich oddelení výkonu služby zabezpečovala 24 hodinový servis pre odchyt psov. Mimo prevádzkových hodín útulku boli zvieratá
umiestňované v núdzovom priestore, a to dočasne v koterci nachádzajúcom sa v objekte MP Žilina. V roku 2018 bolo odchytených 161 psov. V spolupráci s pracovníčkou komunitného centra pre rómsku problematiku na Bratislavskej ul. boli odchytené všetky túlavé psy v rómskej kolónii a psy, ku ktorým sa majitelia prihlásili boli vykastrované a sú riadne zabezpečené proti úteku, čo je pravidelne kontrolované kynológom.
Príslušník MP pracovne zaradený na referát kynológie a odchytu zvierat vykonával aj iné činnosti ako napríklad: odchyt vtáctva, išlo hlavne o mláďatá dravých vtákov a labute, plazov a iných dravcov. Odchytené zvieratá a vtáctvo boli odovzdané správcovi Národného parku Malá Fatra. Ďalšou činnosťou referátu bolo odstraňovanie uhynutých zvierat
z verejných priestranstiev a ich prevoz do asanačného zariadenia.
Príslušník MP – referent kynológie aktívne spolupracoval s OZ Tulkáčik pri odchytení a sterilizácii 85 túlavých mačiek na území mesta a v roku 2018 trikrát zasahoval na požiadanie PZ SR pri odchytení a umiestnení agresívnych psov, ktoré zostali pri zosnulých občanoch.

Prehľad zákrokov referátu kynológie a odchytu zvierat

Počet odchytených psov 161
Umiestnených v útulku 113
Vrátených majiteľovi pracovníkom MP 38
Eutanázia vykonaná veterinárom 3
Odstránenie kádaveru – VAS Mojšová Lúčka 28
Veterinárne ošetrenie odchyteného zvieraťa 5
Náhradná starostlivosť zvieraťa 7
Neúspešný odchyt 27

d/ Referát informatiky a mestského kamerového systému

Kamerový systém je vyvedený na operačné stredisko Mestskej polície Žilina s nepretržitou prevádzkou, slúži na dohľad nad verejným poriadkom a k predchádzaniu pouličnej trestnej činnosti. Kamery sú využiteľné aj pre aktuálnu koordináciu postupu bezpečnostných zložiek, hasičov, zdravotníckej služby a podobne. Výstupy z kamerového systému, či už ide
o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Celkový počet žiadostí za rok 2018 bol 136.

Kamerovým systémom bolo v roku 2018 zistených 140 priestupkov počas výkonu služby, jednalo sa napr. o porušovanie parkovania na chodníkoch, parkovanie na zeleni, porušovanie zákazových značiek, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti občanmi slabšej sociálnej
vrstvy ako i mladistvými a maloletými osobami, ležiace osoby na chodníkoch, lavičkách v parkoch, poškodzovanie a krádeže majetku, na sídliskách porušovanie VZN č. 3/2011 Mesta Žilina o chove a držaní psov.

Na referáte informatiky a mestského kamerového systému boli zaradení dvaja príslušníci MP, ktorí zabezpečovali komunikačnú, digitálnu a spojovaciu techniku MP. Spolupracovali pri rozšírení centrálneho monitorovacieho systému pre kamerový systém. Zároveň prejednávali
podmienky spojené so samotným umiestnením kamier a ďalšie podmienky súvisiace s nákladmi na prevádzku kamier. Spolupracovali tiež pri zabezpečovaní technologickej časti objektov pripojených na pult centrálnej ochrany.
Evidencia priestupkov je jednou zo základných činností výkonu služby. Príslušníci MP využívajú na túto činnosť informačný systém „MP Manager“ prostredníctvom služobných mobilných telefónov.

Materiálne hodnoty v majetku mesta a fyzických osôb chráni MP Žilina prevádzkou ochrany (ďalej len PCO) avšak najzásadnejším prvkom ochrany verejného poriadku je dôsledný výkon pochôdzkovej služby príslušníkov MP Žilina.
Ochrana majetku bola v technickej oblasti zabezpečovaná ústredňou zabezpečujúcou signalizáciu PCO. Na PCO bolo pripojených 110 objektov. Okrem ochrany objektov vo vlastníctve Mesta Žilina mestská polícia poskytuje na základe zmluvy i ochranu súkromným subjektom.
Referát informatiky a mestského kamerového systému spravuje webovú a facebookovú stránku. Prostredníctvom týchto stránok boli občanmi podávané návrhy, pripomienky a sťažnosti na prácu príslušníkov MP. Tieto stránky využíva mestská polícia aj na propagáciu svojej činnosti.

MATERIÁLNO – TECHNICKÉ VYBAVENIE MP ŽILINA

Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej polície


KIA SPORTAGE 1

Kia Magentis 1 výstražné zvukové a svetelné zariadenie
Kia Cee´d 6 výstražné zvukové a svetelné zariadenie
Citroen Berlingo 1 výstražné zvukové a svetelné zariadenie
Kia Rio 2 výstražné zvukové a svetelné zariadenie

Kia Cee´d 1

Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície

Zbrojná licencia SR séria CA 005310 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1 Žilina,
IČO: 00321796
Mestská polícia Žilina používa:
90 ks zbraní – samonabíjacia pištoľ ČZ P – 07/9mm
1 ks – narkotizačná zbraň zn. Drulov kaliber 13

Druh a stručný popis technických prostriedkov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície

Názov technického prostriedku Počet ks
Nepriestrelná vesta 4
TPZOV („papuče“) 33
Osobné počítače s príslušenstvom 28
Kamerový systém – počet kamier 87

počet TVP ku kamerám 11
Bicykle 8
Vysielač základňový 1
Vysielač ručný 20
Digitálny fotoaparát 5
Trezor kovový 5
Megafón 10
Informačný systém MP Manager 1
Modem pre mobilný internet k note booku 7
Mobilný telefón 82
Protiúderový komplet (korytnačky) 25
Balistické prilby 2
Ochranný štít 20
PCO 1

Počet používaných monitorovacích kamerových systémov, počet kamier

Mestská polícia Žilina má v správe mestský kamerový systém, ktorý v roku 2018 pozostával:
32ks IP Box kamera WDR /statická/
55ks IP Speed Dome kamera 360° /otočná/
Záznamové zariadenie MOLEKULA MLK-PC-CMS-64 s príslušenstvom
11ks TV LCD prijímačov

Stručný popis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola obmedzená sloboda v súvislosti s narušením objektu

Pult centrálnej ochrany (ďalej len PCO) Mestskej polície Žilina využíva systém slovenského výrobcu Fanit s.r.o. Pultový software tvorí programové vybavenie „Dunaj Pro“ prepojené s potrebným hardwarom na spracovávanie poplachových signálov s prenosom v nadhovorovom pásme JTS, prezvonením alebo zaslaním správy zo siete GSM a vyhodnocovaním signálov vlastnej podskupiny TCP/IP v rámci siete GSM. Tento typ pripojenia využíva 90% pripojených objektov. Použité poplachové ústredne na prenos sú taktiež od výrobcu Fanit s.r.o., konkrétne typy MODUS MC-128 a MODUS MC-04 s potrebným príslušenstvom. Jedná sa o 24-zónové 8 slučkové drôtové ústredne.

K 31.12.2018 bolo na PCO pripojených celkom: 110 objektov
Počet osôb zistených pri narušení objektu: 0

SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGÁNMI A ORGANIZÁCIAMI

Povinnosť spolupráce s inými orgánmi je zakotvená priamo v § 24 zákona o obecnej polícii, podľa ktorého obecná/mestská polícia spolupracuje pri plnení úloh s príslušným útvarom PZ, orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi orgánmi.
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii, mestská polícia spolupracovala a poskytovala súčinnosť a asistenciu nasledujúcim orgánom verejnej a štátnej správy:

  1. Obecné a mestské polície v rámci Slovenskej republiky – súčinnosť pri objasňovaní priestupkov, zabezpečovanie kurzu odbornej prípravy príslušníkov obecných polícií.
  2. Policajný zbor – spolupôsobenie pri ochrane majetku obce a obyvateľov, súčinnosť vo forme účasti nezúčastnených osôb pri procesných úkonoch, poskytovanie údajov o páchateľoch priestupkov proti majetku, spolupátranie po hľadaných osobách a veciach, súčinnosť pri prijímaní bezpečnostných opatrení počas verejných
    športových a kultúrno-spoločenských podujatí, spoločné postupy pri riešení policajnobezpečnostných situácií na území mesta Žilina.
  3. Integrovaný záchranný systém – súčinnosť pri likvidácii požiarov a zabezpečovanie ochrany zásahových jednotiek HaZZ, súčinnosť pri ošetrení osôb a zabezpečovanie ochrany zdravotníkov Záchrannej zdravotnej služby, preverovanie sprostredkovaných oznamov o výskyte požiarov alebo nálezoch zranených osôb.
  4. Okresné úrady v rámci Slovenskej republiky – odstupovanie priestupkov k správnemu konaniu.
  5. Mestský úrad v Žiline – činnosti podriadené kompetenciám mestského úradu v zmysle zákona o obecnom zriadení a pracovno-právnych vzťahov.
  6. Mestské zastupiteľstvo v Žiline – spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva za príslušné volebné obvody.
  7. Materské školy, základné školy a stredné školy na území mesta Žilina – prednášky a preventívne programy.

Záver

Počas dvadsaťosemročnej činnosti MP Žilina dokázala svoju opodstatnenosť a svoje nezastupiteľné miesto bezpečnostnej služby mesta. Prínos Mestskej polície Žilina v oblasti zabezpečovania ochrany života, zdravia a majetku občanov mesta a dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku za dobu jej existencie je nenahraditeľný.
Práca príslušníkov MP Žilina je náročná činnosť, ktorá vyžaduje plné psychické a fyzické nasadenie počas celej pracovnej zmeny. Okrem znalostí právnych noriem potrebných pre výkon práce príslušníka MP musí každý príslušník MP preukázať i schopnosť verbálnej komunikácie, čo je v mnohých prípadoch veľmi náročné, nakoľko pri svojej práci prichádzajú
často do styku s osobami pod vplyvom alkoholu, s agresívnymi priestupcami, bezdomovcami, ale i osobami zranenými, resp. chorými, ktorým je potrebné poskytnúť adekvátnu predlekársku prvú pomoc. Je dôležité uvedomiť si, že drvivá väčšina príslušníkov MP Žilina vykonáva svoju pracovnú činnosť priamo v teréne – v uliciach mesta, a to za každého ročného obdobia, počas celého roka, 24 hodín denne.
Docieliť ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov je možné iba spoluprácou všetkých zložiek, ktoré participujú na zabezpečovaní verejného poriadku a obecných vecí verejného poriadku v meste.
Základným predpokladom však naďalej zostáva spolupráca mestskej polície priamo s verejnosťou. Občania sa javia ako najvnímavejší z hľadiska registrácie páchania priestupkov, resp. páchania inej protispoločenskej činnosti. Snahou MP Žilina je získať si kredit inštitúcie, ktorej je pomoc, ochrana občanov a majetku samozrejmosťou, kedy sa občan môže obrátiť na príslušníka MP so žiadosťou o pomoc v každej situácii. Pokiaľ
požiadavku občana z hľadiska právomocí a oprávnení zákona o obecnej polícii nie je možné riešiť, musí byť policajt tou osobou, ktorá poskytne informáciu o kompetencii jednotlivých orgánov a organizácií, na ktoré sa môže občan so svojimi požiadavkami obrátiť.