Prevencia

Mestská polícia Žilina plní v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom. Význam prevencie nespočíva  iba v aktívnom pôsobení na jednotlivcov a cieľové skupiny ohrozené rôznymi formami protispoločenskej činnosti, ale aj vo výchove a výučbe detí, ako sa správať v situáciách súvisiacich s bezpečnosťou. Preventívne aktivity útvaru zabezpečujú príslušníci mestskej polície zaradení na referáte prevencie.

„Detské dopravné ihrisko“

Mestská polícia Žilina disponuje kvalitne vybaveným detským dopravným ihriskom s učebňou teórie, ktoré je využívané žiakmi 1. stupňa ZŠ ako aj deťmi predškolského veku v aktívnej spolupráci so základnými a materskými školami.

Bezpečnosť chodcov“

Upozorňovanie neplnoletých chodcov rozdávaním letákov s poučením  o správaní sa na prechode pre chodcov v rámci hliadkovej činnosti príslušníkov MP.

„Auto nie je trezor“

Upozorňovanie vodičov stojacich vozidiel rozdávaním letákov zameraných na ochranu cenností ponechávaných vo vozidle.

„Čo slušnosť káže“ 

Výchova detí o normách slušného správania. Projekt je prioritne zameraný na žiakov              5. ročníka.

„Priateľ policajt“

Práca policajta detskými očami. V rámci spolupráce so ZŠ a MŠ je celoročne organizovaný projekt na oboznamovanie detí s prácou polície a následná spätná väzba formou namaľovaných obrázkov od detí na tému „polícia“.

„Šikanovanie – Kyberšikana“

Upozorňovanie na následky vyplývajúce zo šikanovania a spôsob chránenia sa pred ním.

„Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých“ Výchova mládeže o následkoch protiprávneho konania, oboznamovanie o priestupkovom a trestnom práve.

„Drogy“

Prednáška je zameraná pre žiakov základných a stredných škôl. Téma je vedená formou prezentácie cez interaktívnu tabuľu, taktiež video ukážkami kde sú žiaci oboznámení               o škodlivosti a účinkoch drog, o ich agresivite na ľudské telo, trestoch za ich prechovávanie, držanie a požívanie. Referát prevencie Mestskej polície Žilina má k dispozícii pomôcku – drogový kufor, kde sú k nahliadnutiu atrapy najpoužívanejších drog.

„To je zákon kamoš“

Nadväzný program po školách (nielen) pre žiakov, ktorí sa zúčastnili interaktívnej prednášky v protidrogovom vlaku „Revolution train 2019“ riadenou preventistami mestskej polície priamo vo vlaku v spolupráci s organizátorom projektu Nadační fond Nové Česko.

„Dopravná výchova“

Vyučovanie dopravnej výchovy pre všetky vekové kategórie žiakov nielen na detskom dopravnom ihrisku.

MDD“

Mestská polícia Žilina v spolupráci s Mestom Žilina pravidelne organizuje medzinárodný deň detí formou ukážok činnosti Mestskej polície Žilina v Sade SNP, ktoré sú spojené s rôznymi súťažami pre deti.

„Komunitné centrum marginalizovanej rómskej komunity“

Projekt, ktorého cieľom je zvýšiť sociálne povedomie detí predškolského veku a žiakov         1. stupňa ZŠ z marginalizovanej rómskej komunity v spolupráci s koordinátorkou komunitného centra „Na predmestí“ na Bratislavskej ulici.

„Bezpečnosť seniorov“

Pri senioroch upriamujeme pozornosť na cudzích ľudí, ktorí od nich vylákavajú pod rôznymi zámienkami a podvodmi finančné prostriedky. Oboznamujeme ich ako podvodníci zneužívajú ich citové rozpoloženie a samotu a ako sa proti nim brániť.

„Obchodovanie s bielym mäsom“

Prednáška je zameraná pre študentov stredných škôl. Viac zameraná pre dievčatá, ale v neposlednom rade aj pre chlapcov. Pre dievčatá je to téma prostitúcie a pre chlapcov téma pracovného zneužívania počas brigád alebo práce v zahraničí.

Rezervácie detského dopravného ihriska a dopyt na prednášky

Vedúca oddelenia prevencie, životného prostredia a správy MP: kom. JUDr. Janka BALOGOVÁ

email: balogova@mpza.sk

–          Referát prevencie: inšp. Marcela BENICKÁ, inšp. Bc. Martina SUCHÁNKOVÁ

email: prevencia@mpza.skbenicka@mpza.sk, suchankova@mpza.sk

sk_SKSlovak