Projekty oddelenia prevencie MP Žilina

Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy.

Referát oddelenia prevencie Mestskej polície v Žiline vykonáva besedy pre mladistvých na tému ,,Drogy, drogová závislosť.“ Téma je vedená formou prezentácie cez interaktívnu tabuľu spolu s video ukážkami a drogovým kufrom. 

Ide o aktualizovanú reedíciu tejto edukačnej pomôcky, ktorej využitie je veľmi široké. Prednosťou drogového kufra je, že ponúka možnosť vidieť drogy „in natura“, ako vyzerajú, v akej forme a akým spôsobom sa zneužívajú. Preto sú atrapy drog a pomôcok na nerozoznanie od skutočných, sú však vyrobené zo zdraviu neškodných materiálov.

Študenti si tak môžu vytvoriť jasnú predstavu o rôznych podobách návykových látok, formách balenia a aplikačných pomôckach.

Ďalej sú študenti oboznámení o škodlivosti a účinkoch drog, o ich agresivite na ľudské telo, trestoch za ich prechovávanie, držanie a požívanie.

Beseda je zameraná pre študentov na stredných školách.


V roku 2015 získala MP Žilina, odbor prevencie dotáciu zo štátneho rozpočtu na prevenciu kriminality.

Za získané finančné prostriedky bol spracovaný projekt „Seniori bezpečne„, vďaka ktorému boli seniori z okresu Žilina obdarovaní reflexnými páskami a informačnými letákmi.


Prevádzkový poriadok

Dopravná výchova:

Prioritnou oblasťou prevencie je vyučovanie Dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku (DDI) na sídlisku Vlčince. DDI bolo v roku 2014 vďaka projektu z Ministerstva školstva a dotácie získanej sponzorstvom mesta Žilina obohatené o nové bicykle a kolobežky. V súčasnosti je žiakom k dispozícii 28 nových bicyklov, 10 kolobežiek, 20 reflexných viest a 20 cyklistických prílb.

Zmodernizoval sa aj interiér budovy, kde prebieha vyučovanie. V súčasnosti je učebňa vybavená premietačkou a premietacím plátnom, čo výrazne zlepšilo záujem žiakov. Vyučovanie dopravnej výchovy prebieha v mesiacoch Apríl – Jún a September – Október, v závislosti od počasia je možné vyučovanie predĺžiť o November. Počas letných prázdnin je ihrisko k dispozícii pre letné a denné tábory a pre verejnosť. Počas školského roka treba rátať s vyučovaním na DDI a preto je ihrisko pre verejnosť otvorené denne od 15.00 – 20.00hod. Projektu Dopravná výchova sa môžu zúčastňovať všetky Materské a Základné školy (1. stupeň) v meste Žilina. Školy a škôlky sa na vyučovanie môžu objednať priamo na tel. čísle: 041 5621166 na klapke 122.

Prednášky pre MŠ, ZŠ a SŠ:

Materské školy:

Pre materské školy sú pripravené prednášky s rôznym zameraním. Priblíženie činnosti Mestskej polície deťom, bezpečný pohyb detí v cestnej premávke, ako sa správať doma, v škôlke a na verejnosti atď. Záleží od požiadaviek MŠ.

Základné školy:

Pre základné školy sú pripravené nasledovné prednášky.

5,6,7,8,9 ročník – Šikanovanie, Používanie zábavnej pyrotechniky

8,9 ročník – Kriminalita mládeže

Stredné školy:

1.-2. ročník SŠ: Kriminalita mládeže – trestnoprávna zodpovednosť, Drogové závislosti, Obchod s bielym mäsom a pod.

Školy, ktoré majú záujem o nasledovné prednášky sa môžu takisto objednať na tel. čísle: 041 5621166 na klapke 122.

Seniori:

Oddelenie prevencie má pripravené prednášky aj pre seniorov a to na témy: Bezpečnosť seniorov, Bezpečnosť domova, Bezpečnosť seniorov v cestnej premávke. Na týchto prednáškach spolupracujeme s Jednotou dôchodcov na Slovensku a s Domovmi dôchodcov.