PREVENCIA

Referát prevencie Mestskej polície Žilina zastúpený Bc. ml. inšp. Martina Brezániová a ml. inpš. Marcela Benická ponúka nasledovné výukové programy:

DETI A MLÁDEŽ

Materské školy

Priateľ policajt deti sa veľmi jednoduchou formou zoznámia s prácou mestskej polície, naučia sa rozlišovať medzi mestskou a štátnou políciou. Priateľským a hravým prístupom sa snažíme o vytváranie pozitívneho vzťahu a dôvere detí k príslušníkom polície.

Základné školy

Trestno – právna zodpovednosťzískavanie základného právneho vedomia z oblasti trestného a priestupkového zákona.

Čo slušnosť káže výukový program určený pre 5. ročníky ZŠ – séria 10-tich po sebe nasledujúcich tematických prednášok zameraných na prostredie a život detí: Spoznávame políciu, Hlavne bezpečne, Dávaj pozor, Nástrahy zlodejov, Násilie, Hazard, Závislosti, Drogy, Pyrotechnika, Rasizmus.

Drogy, drogové a iné závislostipreventívny program s prednáškou a videom zameraný na drogovú scénu a následky užívania drog a iných závislostí z trestnoprávneho a psychologického hľadiska za využitia drogového kufra s atrapami drog.

Šikana a kyberšikana výukový program zameraný na nezdravé životné prostredie so sociálno-patologickými javmi a prejavmi šikany na sociálnych sieťach.

Stredné školy a gymnázia (1.-3. ročník)

1.ročník: Trestno-právna zodpovednosť

2.ročník: Drogy a iné závislosti

3.ročník: Šikana, kyberšikana a obchod s ľuďmi

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Výuka realizovaná na kvalitne vybavenom dopravnom ihrisku s učebňou na Nanterskej ulici v Žiline, ktoré je v prevádzke od apríla do októbra. Termín si rezervujte v rezervačnom kalendári.

REZERVAČNÝ KALENDÁR – DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

Dopraváčik program pre materské školy – hravou a zábavnou formou deti učíme základné návyky správania sa v cestnej premávke. Výuku dopĺňame o praktické cvičenie na detskom dopravnom ihrisku.

Dopravná výchova pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠteoretická výuka zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke doplnená o praktické cvičenia na detskom dopravnom ihrisku.

SENIORI

Pravidelné stretnutia so seniormi v kluboch pre senioroch, domovoch dôchodcov a pod., na ktorých sú upozorňovaní na vlastnú ochranu a bezpečnosť pred nástrahami, či už pred páchateľmi trestnej činnosti, ale aj inej protispoločenskej činnosti. Pre seniorov máme pripravené osvetové a preventívne videá.

AKTIVITY

Medzinárodný deň detí – pravidelne organizovaný v Sade SNP v spolupráci s Mestom Žilina

Letné aktivity s deťmi Komunitného centra

Letné tábory na DDI

Preventívne aktivity pri rôznych oslavách v meste Žilina a jeho mestských častiach.

KONTAKTY

kom. JUDr. Janka Balogová, vedúca oddelenia, tel. 0905 352 640, email: prevencia@mpza.sk

ml. inšp. Bc. Martina Brezániová, referent prevencie, tel. 0905 346 582, email: brezaniova@mpza.sk

ml. inšp. Marcela Benická, referent prevencie, tel. 0905 357 259, email: benicka@mpza.sk