Výzva pre občanov…

Výzva pre občanov…


V zmysle opatrení na ochranu (platí prísny zákaz vychádzania) pred novým koronavírusom a zachovania  bezpečnosti a zdravia občanov,

Mestská polícia Žilina  vyzýva občanov

aby neprichádzali do objektov Mestskej polície Žilina až do odvolania za účelom objasnenia ich priestupkov napriek doručenému písomnému predvolaniu, nereagovali na  výzvy za účelom objasnenia priestupkov ktoré im boli zaslané, resp. vystavené na motorové vozidlo.

Mestská polícia v záujme ochrany zdravia a predchádzaniu styku medzi občanmi bude tieto priestupky riešiť priebežne po zrušení opatrení, v rámci zákonnej lehoty, t.j. do 2 rokov od zistenia priestupku, o čom bude všetkých informovať.

Bližšie informácie na tel. č. 041 / 562 11 66  alebo

www.mpza.sk

Výpis z denníka udalostí

Výpis z denníka udalostí


JANUÁR 2021

2. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 320

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 233

17.01.2021

02:46 hod. Prijatý telefonický oznam členky VO domu odborov ohľadom poškodeného výkladu prevádzkarne textilu, kde páchateľ odcudzil šatstvo značnej finančnej hodnoty a vydal sa smerom na ul. A. Bernoláka. Na miesto vyslané hliadky MP, ktoré  prehľadali okolie, pričom bol zistený pohyb motorových vozidiel. Uvedená informácia bola nahlásená na OO PZ Žilina – západ. Preverovaním bolo zistené, že EČV neprislúchajú daným vozidlám. Hliadkou PZ SR jedno vozidlo zistené na ul. Republiky, po čom mu boli odobraté EVČ. Neskôr bolo hliadkou MP zistené aj druhé vozidlo  stojace na ul. Republiky. Uvedená skutočnosť opätovne nahlásená na OO PZ Žilina – západ, ktorá si prevzala ďalšie riešenie.

14.1.2021

23:45 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil, že na zvončeky vo vchode obytného domu na ul. Tulská opakovane zvoní podnapitý muž, ktorý mu budí maloleté dieťa. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri vchode zistený veľmi silne podnapitý, agresívne sa správajúci muž, ktorý hlasným krikom rušil nočný kľud. Vzhľadom na to, že muž nereagoval na výzvy aby prestal narúšať verejný poriadok a rovnako nereagoval ani na opakované výzvy aby preukázal svoju totožnosť bol  predvedený na útvar MP za účelom overenia totožnosti. Následne, po zistení totožnosti mužovi vystavené písomné predvolanie na ďalšie doriešenie priestupkov (rušenie nočného kľudu, neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí a nerešpektovanie protipandemických opatrení vyhlásených vládou a ÚVZ SR.

Mestská polícia Žilina…

Mestská polícia Žilina…


Pekný deň prajem,

Mesto Žilina nebude organizovať novoročný ohňostroj ani akékoľvek iné novoročné oslavy. Dôvodom sú aktuálne preventívne opatrenia spojené so zákazom vychádzania. Pri uvedených podujatiach dochádza ku zvýšenej koncentrácii osôb a teda aj k zvýšenému riziku šírenia ochorenia nového koronavírusu.

Mestská polícia Žilina prijme počas silvestrovskej noci bezpečnostné opatrenia vo forme zvýšeného dohľadu, ktorého cieľom bude zabezpečenie verejného poriadku a ochrana majetku pred potenciálnym vznikom požiarov v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky. Kontrola sa bude zameriavať aj na dodržiavanie platných protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Monitorované budú nielen verejné priestranstvá a miesta s potenciálnym pohybom stretávajúcich sa skupín ľudí, ale aj dodržiavanie obmedzení prevádzok. V prípade porušenia budú hliadky postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Odporúčame našim obyvateľom a návštevníkom krajského mesta Žilina radšej dať tento rok prednosť oslavám a privítaniu nového roka vo svojich domovoch, len so svojimi najbližšími. Je to prejav vlastnej zodpovednosti a tiež ohľaduplnosti a solidarity voči nemocniciam a zdravotníkom, ktorí aj teraz v ťažkých podmienkach zachraňujú životy chorých.

Kapacitu nemocníc nie je možné „nafúknuť“ a energia zdravotníkov ma tiež svoje limity. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline aktuálne zápasí s personálnymi problémami a zároveň s ďalšou vlnou prudkého nárastu pacientov v COVID pavilónoch. Rovnakú situáciu hlásia viaceré nemocnice na celom Slovensku. Prosíme všetkých, aby na to ani pri organizácii novoročných osláv nezabúdali a správali sa zodpovedne.

Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.

hovorca mesta

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou referát mediálnej komunikácie a propagácie

Aktuálne informácie z odberných miest o stave verejného poriadku a počte čakajúcich na testovanie (08.11.2020)

Aktuálne informácie z odberných miest o stave verejného poriadku a počte čakajúcich na testovanie (08.11.2020)


Aktuality…

Vykonávanie odberov na odberných bude prebiehať v čase od 08:00 hod., do 20:00 hod.

Prestávky sú plánované v čase o 12:00 hod (obed) a 17:00 hod., (večera). (Môže sa meniť podľa aktuálnej situácia na odbernom mieste).

Na odberných miesta a v okolí bol monitorovaný aj verejný poriadok – bez závad a porušenia.


Mestská časť Hliny I – IV, Staré mesto – VO č. 1

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
Nová synagóga, J.M Hurbana
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Mestský úrad v Žilina, Námestie
obetí komunizmu 1

(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Spojená škola Kráľovnej pokoja
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Hollého 66
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
SPŠS, Veľká okružná 25
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
CZŠ Romualda Zaymusa 3
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
SOŠ elektrotechnická, Komenského 50
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha – VO č. 2

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Lichardova 24, Hliny VIII
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Jarná 20, Hliny VII
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Športová hala pri ZŠ V. Javorku
(3 odberné miesta)
20:00Ukončené
SOŠ stavebná Bôrik
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Solinky – VO č. 3

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Gaštanová 56, Solinky
(4 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Limbová 30, Solinky
(5 odberných miest)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Vlčince – VO č. 4

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ a MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Vlčince
(3 odberné miesta)
20:00Ukončené
Gymnázium Varšavská, Vlčince
(6 odberných miest)
20:00Ukončené
ZŠ Martinská 20, Vlčince
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Karpatská 11, Vlčince
( 3 odberné miesta)
20:00Ukončené
Átrium Poštová 1, Vlčince
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Hájik – VO č. 5

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik
(6 odberných mieste)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bytčica, Rosinky, Trnové – VO č. 6

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
SOŠ dopravná Rosinská cesta 2
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Bytčica
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Trnové
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bánová, Závodie, Žilinská Lehota – VO č. 7

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ s MŠ do Stošky 8, Bánová
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Brodno, Budatín, Mojšová lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie – VO č. 8

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ a MŠ Brodňanská 17, Brodno
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
ZŠ Slov. dobrovoľníkov 7, Budatín
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
PM Budatínsky hrad
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
ZŠ Mojšova Lúčka
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Strážov – Marakana
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Vranie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Ul. Ku škôlke 11, Zádubnie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrna dom Zástranie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu
Poďakovanie náčelníka MP Žilina

Poďakovanie náčelníka MP Žilina


Ďakujeme všetkým za rešpektovanie opatrení a pokynov príslušníkov MP a ozbrojených zložiek počas dvoch dní testovania. Áno, boli rady, niekde nervozita, podgurážení občania. V prevažnej miere však panoval pokoj a disciplína, zo strany MP nebolo zistené vážnejšie narušenie verejného poriadku. Žilinčania, boli ste skvelí. Poďakovanie však patrí najmä skvele zohratým odberovým tímom a všetkým, ktorí sa na akcii podieľali.

„Poďakovanie vyjadrujem aj mojim kolegom mestským policajtom za príkladné plnenie úloh počas nasadenia. Výraznou mierou sa spolupodieľame od začiatku roka okrem iných úloh aj na protipandemických opatreniach v našom meste. Pripravenosť príslušníkov MP aj v ťažkých časoch je pre mňa zásadná a tú sme zúročili aj počas dvoch dní testovania, kedy boli nasadené všetky dostupné sily a prostriedky nášho útvaru. V kritickom momente sa ukáže charakter a sila a ja som cítil zodpovednosť a jednotu. Takto dokazujeme, že spoluzodpovední sme aj my a je možné sa spoľahnúť na ozbrojenú zložku mesta aj v rizikových situáciách. Čo bude zajtra, o mesiac, o rok neviem. Jedno však viem isto. Budeme na sebe aj naďalej pracovať, budeme pomáhať a chrániť obyvateľov Žiliny. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. No v našej profesii sa na šťastie spoliehať nedá. Želám všetkým pokoj, zdravie a niektorým kolegom skorý návrat do práce. Vážim si vás“.

Náčelník MP Žilina


FT Technologies a.s – pozitívne vyjadrenie…

FT Technologies a.s – pozitívne vyjadrenie…

👉 Pokračujeme v nahlížení do videoarchívů obecních a městských policií – uživatelů 🛡 informačního systému #MPManager🛡.

Prevence, prevence, prevence…

🤓Městští strážníci 👮‍♀️👮‍♂️ z Mestská polícia Žilina na to jdou správně! Budují v Mesto Žilina „miesta prvého kontaktu“✌️A k čemu jsou dobrá? 🤔Jak řekl jejich 🕵️‍♀️ šéf v 📺Televízia Raj, není hned na místě „tasit“ pokutový blok 📝, ale hledat příčinu. Ale jo, tak to má být! 👍

Dámy a pánové, klaníme se a tleskáme! 👏

Nový okrsok mestskej polície v Žiline

Mestská polícia v Žiline zriadila nové miesto prvého kontaktu. To má slúžiť ako základňa pre pracovníkov mestskej polície a zároveň na prijímanie rôznych podnetov od občanov.

Zveřejnil(a) Televízia Raj dne Středa 4. března 2020

Mestská polícia v Žiline zriadila nové miesto prvého kontaktu. To má slúžiť ako základňa pre pracovníkov mestskej polície a zároveň na prijímanie rôznych podnetov od občanov.