Výpis z denníka udalostí

Výpis z denníka udalostí

OKTÓBER 2020

42. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 356

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 189

16.10.2020

18:45 hod. Prijatý telefonický oznam od vodiča trolejbusu, ohľadom neprispôsobivých osôb, ktoré sa fyzicky napádali v linke ako aj na zastávke MHD. Hliadkou MP na mieste zistení dvaja muži pod vplyvom alkoholu, ktorí sa fyzicky napadajú. Obaja bez viditeľných vonkajších zranení, poučený o možnosti ošetrenia a následného podania oznámenia na najbližšom útvare PZ SR

15.10.2020

15:40 hod. Hliadkou MP zistený muž sediaci na lavičke v Sade SNP, ktorý bol bez ponožiek, topánok a zjavne v zlom psychickom stave. Neustále opakoval, že chce spáchať samovraždu. OS MP Žilina mu bola privolaná sanitka, ktorá si ho prevzala do starostlivosti. Hliadkou MP bola posádke sanitky poskytnutá asistencia pri prevoze do nemocnice na psychiatrické oddelenie.

12.10.2020

11:42 hod. Prijatý telefonický oznam pracovníka FNsP obsluhujúceho rampy pri vjazde a výjazde do areálu nemocnice na ul. Nemocničná, ohľadom vodiča, ktorý chcel prejsť cez uzatvorenú rampu a správa sa agresívne. Jednalo sa o spor medzi taxikárom a pracovníkom FNsP. Ku škode na motorovom vozidle, ani rampe nedošlo. Situácia upokojená, osoby poučené o možnostiach ďalšieho riešenia.

FT Technologies a.s – pozitívne vyjadrenie…

FT Technologies a.s – pozitívne vyjadrenie…

👉 Pokračujeme v nahlížení do videoarchívů obecních a městských policií – uživatelů 🛡 informačního systému #MPManager🛡.

Prevence, prevence, prevence…

🤓Městští strážníci 👮‍♀️👮‍♂️ z Mestská polícia Žilina na to jdou správně! Budují v Mesto Žilina „miesta prvého kontaktu“✌️A k čemu jsou dobrá? 🤔Jak řekl jejich 🕵️‍♀️ šéf v 📺Televízia Raj, není hned na místě „tasit“ pokutový blok 📝, ale hledat příčinu. Ale jo, tak to má být! 👍

Dámy a pánové, klaníme se a tleskáme! 👏

Nový okrsok mestskej polície v Žiline

Mestská polícia v Žiline zriadila nové miesto prvého kontaktu. To má slúžiť ako základňa pre pracovníkov mestskej polície a zároveň na prijímanie rôznych podnetov od občanov.

Zveřejnil(a) Televízia Raj dne Středa 4. března 2020

Mestská polícia v Žiline zriadila nové miesto prvého kontaktu. To má slúžiť ako základňa pre pracovníkov mestskej polície a zároveň na prijímanie rôznych podnetov od občanov.

Noví príslušníci mestskej polície…

Noví príslušníci mestskej polície…


Noví príslušníci mestskej polície

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy, posilnilo rady Mestskej polície Žilina 8 nových policajtov. V našom meste sa tak podarilo dosiahnuť počet 88 policajtov, z ktorých je 15 žien.

Odborná príprava je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace. Pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné teoretické vedomosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície prostredníctvom jednotlivých vyučovacích okruhov, ktorými sú: základy právneho poriadku, základy ústavného práva, vybrané otázky správneho práva, vybrané otázky trestného práva, všeobecne záväzné nariadenia obce, odborno-policajnú prípravu, etiku a psychológiu policajnej práce a služby a vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v nasledujúcich vyučovacích okruhoch: administratívne spracovávanie dokumentácie, praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a počas zákrokov, streleckú prípravu, telesnú prípravu, zdravotnícku prípravu, techniku administratívy a základy informatiky a spojovaciu prípravu.