Výpis z denníka udalostí

Výpis z denníka udalostí

AUGUST 2020

32. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 435

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 284

09.08.2020

20:22 hod. Operátorom tiesňovej linky 112 bolo požiadané o preverenie oznamu ohľadom osôb pod vplyvom alkoholu na Mariánskom námestí, ktoré sa správajú agresívne. Hliadkami MP na mieste zistený muž pod vplyvom alkoholu s rezným poranením v oblasti ruky /prst/,  rozbil sklenený pohár o zem a vyhrážal sa ublížením na zdraví prítomným osobám slabšej sociálnej vrstvy, všetci pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení. Po upokojení situácie bol hliadkou MP zranený muž ošetrený, bez nutnosti privolania RZP.

05.08.2020

15:30 hod. Pracovníčka komunitného centra na ul. Bratislavská telefonický nahlásila muža narúšajúceho verejný poriadok a inhalujúceho prchavé látky z igelitového vrecka. Po príchode hliadky MP na miesto sa už osoba nachádzala na streche priľahlého bytového domu, kde sa pridržiavala komína. Po krátkom vyjednávaní sa muža podarilo presvedčiť, aby strechu opustil a zišiel do bezpečia, kde si ho následne prevzala sanitka RZP za účelom vyšetrenia na psychiatrickom oddelení.

03.08.202019:43 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že jej sused na ul. Hollého z okna na prízemí opakovane strieľa po túlavých zvieratách s bližšie neurčenou zbraňou. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, po rozhovore s oznamovateľkou privolaná hliadka PZ SR vzhľadom na podozrenie zo spáchania priestupku na úseku zbraní a streliva, respektíve trestného činu týrania zvierat. V súčinnosti s hliadkou PZ SR kontaktovaný muž, ktorý uviedol, že používa vzduchovú pištoľ, avšak poprel, že by dnes nejaké zviera usmrtil. Ďalšie riešenie v kompetencii hliadky PZSR.

FT Technologies a.s – pozitívne vyjadrenie…

FT Technologies a.s – pozitívne vyjadrenie…

👉 Pokračujeme v nahlížení do videoarchívů obecních a městských policií – uživatelů 🛡 informačního systému #MPManager🛡.

Prevence, prevence, prevence…

🤓Městští strážníci 👮‍♀️👮‍♂️ z Mestská polícia Žilina na to jdou správně! Budují v Mesto Žilina „miesta prvého kontaktu“✌️A k čemu jsou dobrá? 🤔Jak řekl jejich 🕵️‍♀️ šéf v 📺Televízia Raj, není hned na místě „tasit“ pokutový blok 📝, ale hledat příčinu. Ale jo, tak to má být! 👍

Dámy a pánové, klaníme se a tleskáme! 👏

Nový okrsok mestskej polície v Žiline

Mestská polícia v Žiline zriadila nové miesto prvého kontaktu. To má slúžiť ako základňa pre pracovníkov mestskej polície a zároveň na prijímanie rôznych podnetov od občanov.

Zveřejnil(a) Televízia Raj dne Středa 4. března 2020

Mestská polícia v Žiline zriadila nové miesto prvého kontaktu. To má slúžiť ako základňa pre pracovníkov mestskej polície a zároveň na prijímanie rôznych podnetov od občanov.

Noví príslušníci mestskej polície…

Noví príslušníci mestskej polície…


Noví príslušníci mestskej polície

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy, posilnilo rady Mestskej polície Žilina 8 nových policajtov. V našom meste sa tak podarilo dosiahnuť počet 88 policajtov, z ktorých je 15 žien.

Odborná príprava je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace. Pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné teoretické vedomosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície prostredníctvom jednotlivých vyučovacích okruhov, ktorými sú: základy právneho poriadku, základy ústavného práva, vybrané otázky správneho práva, vybrané otázky trestného práva, všeobecne záväzné nariadenia obce, odborno-policajnú prípravu, etiku a psychológiu policajnej práce a služby a vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v nasledujúcich vyučovacích okruhoch: administratívne spracovávanie dokumentácie, praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a počas zákrokov, streleckú prípravu, telesnú prípravu, zdravotnícku prípravu, techniku administratívy a základy informatiky a spojovaciu prípravu.