Každá nehnuteľnosť…

Každá nehnuteľnosť…

Každá nehnuteľnosť, každý byt, dom majú svoje vstupné, či vchodové dvere. Ľudia akokeby si vôbec neuvedomovali dôležitosť ich zamykania. To isté platí aj o bezpečnostných dverách. Aj tie treba zamykať. Pokiaľ sme aj doma, netreba sa spoliehať iba na pribuchnuté dvere. Zamykanie zaberie pár sekúnd. V opačnom prípade riskujeme neželaného návštevníka. Nezanedbateľnú úlohu v procese bezpečnosti bytových domov má domový dôverník, domovník, alebo jednoducho všímavosť obyvateľov vchodu, ktorí by sa medzi sebou mali poznať.

Vo večerných hodinách MP prijala oznam, že na Kempelenovej ulici na sídlisku Hájik sa do spoločných priestorov vchodu paneláku nasťahoval neznámy muž, ktorý si tam nanosil oblečenie a iné osobné veci. Oznamovateľ požiadal o pomoc, pretože nevie ako má v tejto veci postupovať. Hliadkou MP bolo na mieste zistené, že neznámy muž naznášal okrem šatstva aj veci čo našiel v kontajneroch, čím v miestnosti vznikol silný zápach a neporiadok. Obyvateľom vchodu bolo odporučené aby si vymenili vchodové zámky a dôsledne zamykali vchod. V prípade opakovaného výskytu neznámej osoby môžu kontaktovať MP, resp. hliadku na okrsku.

Výpis z hlásenia udalostí a činností hliadok MP Žilina za týždeň:

Výpis z hlásenia udalostí a činností hliadok MP Žilina za týždeň:

MÁJ 2020

21. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 264

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 278

24.05.2020

17:12 hod. Operátorka zo 112 a požiadala o asistenciu hliadky MP Žilina do lesoparku Chrasť do času kým sa na miesto dostavia hasiči, nakoľko je tam nahnutý strom a hrozí, že spadne na zem. Hliadka MP na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde a zabezpečila miesto do príchodu hasičov. Strom bol zrezaný.

22.05.2020

23:36 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom ležiacej osoby na ulici Hôrecka cesta. Hliadkou MP na mieste zistený štvornožky sa presúvajúci muž s kľúčmi od bytu v ústach, značne pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení, ktorý uviedol, že sa pomaly presúva do miesta trvalého bydliska a nepotrebuje žiadnu pomoc od hliadky MP. Hliadkou MP preventívne monitorovaný jeho netradičný presun  cca. 70 m do dosiahnutia cieľa jeho cesty.

20.5.2020

04:30 hod. Oznamovateľ nahlásil že na ul. Obchodnej vidí pohybovať sa malé deti, ktoré údajne utiekli smerom k novej výstavbe radových domov nad ul. Vysokoškolákov. Hliadka MP na mieste zistila že v poraste stromov je zabudovaný bunker a v ňom objavila štyri maloleté dievčatá, ktoré uviedli, že idú spať jedna k druhej a bez dovolenia zákonných zástupcov išli spať do uvedeného prístrešku. Následne zistené, že kľúče im dal muž, ktorému bunker patrí. Vyrozumení zákonný zástupcovia. Maloleté deti im boli odovzdané. Vyrozumený PZ a sociálna kuratela.

19.05.2020

07:00 hod. Oznamovateľ nahlásil spadnutú časť rímsy na chodníku ulice Hurbanova, ktorá sa uvoľnila nad oknom budovy. Hliadkou MP bolo miesto zabezpečené páskou pred vstupom osôb, aby nedošlo k zrneniu, vyhotovená fotodokumentácia a následne telefonicky vyrozumený vlastník budovy k ďalšiemu zabezpečeniu a vykonaniu opravy.

18.05.2020

23:44 hod. Prijatý telefonický oznam z ulice Jedľová, kde sa oznamovateľka sťažovala na výpadky elektrickej energie, ktoré súvisia s tým, že ju niekto odpočúva. Oznamovateľka ďalej uviedla, že má problémy zo sluchom a má strach vo vlastnom dome a následne prestala komunikovať bola na miesto vyslaná hliadka MP. Po príchode hliadky MP na miesto bola oznamovateľka upokojená a následne telefonicky vyrozumený syn, ktorý uviedol, že sa jedná o dlhodobý problém a jeho mama odmieta hospitalizáciu v nemocnici. Prisľúbil, že do budúcna problém vyrieši.

Každá nehnuteľnosť…

Zadržanie páchateľa…

25. 5. 2020 v čase o 22:29 hod. bol operačným strediskom MP prijatý telef. oznam ohľadom rušenia nočného kľudu a poškodzovania stojacich vozidiel na ulici Čajakova. Vyslaná hliadka zistila osobu, ktorá utekala z uvedenej ulice. Po zadržaní za použitia donucovacích prostriedkov bolo u 32 ročného muža zo Žiliny zistené igelitové vrecko s rastlinnou sušinou. Pri kontrole vozidiel v uvedenom priestore hliadka MP zistila dve poškodené vozidlá s rozbitým oknom a poškodenou kapotou. Prípad si prevzal Policajný zbor SR.